Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

01/12/2019

John Weigel (Irlandia) do Ministra Zdrowia

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:26

November 29, 2019

Profesor Łukasz Szumowski

Ministerstwo Zdrowia RP

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, Polska

 

Dear Łukasz Szumowski,

You are about to embark into the dangerous environment of 5G Technology. This technology brings with it two issues, human (and animal) health and liberty.

It was in your capital that as long ago as the 1973 the World Health Organization in partnership with the Polish Scientific Council to the Minister for Health and Social Welfare published “Biologic Effects and Health Hazards of Microwave Radiation”, a report on the proceedings of a symposium held in Warsaw in October of that year.

Commenting on the report, Barrie Trower, an English lecturer in advanced physics, reported the following in 2015 to the Irish Doctors Environmental Association (IDEA):

”The damage caused by microwave radiation is irrefutable,” says Trower, “There never is any doubt. There never was.”
In reference to the Warsaw document, Trower held it high, telling the audience, “Again, top secret paper. This is a surprise This is actually from the World Health Organization and it says Biological Effects: Health and Excess Mortality from Artificial Irradiation of Radio Frequency, Microwave Radiation. They list pages upon pages of ill effects and when the W.H.O published this it was stamped Top Secret and hasn’t seen the light of day since.”

(Excerpt from article written in 2015.)

For the past four years The Krakow City Council has hosted a forum explaining the dangers associated with microwave radiation. Speakers included:

Sissel Halmoy, International EMF Alliance, Norway
Prof. Olle Johansson, Karolinska Institute, Sweden
Prof. Dominique Belpomme, MD, MCS, professor in medical oncology Paris University
Prof. Olivier Cachard, author, faculty of Law of Nancy, France
Fiorella Belpoggi, Ramazzini Institute, Bologna
Dr. Marc Arazi, Phonegate, France
Dr. Pri Bandara, Australia
Dr. Stella Canna-Michaelidou, President, National Committee on Environment and Children’s Health, Cyprus

Each of these experts in their fields have updated the findings of the 1973 report, confirming the original and recording the on-going, escalating health problems associated with microwave radiation.

Essentially, your government has known for 46 years about the dangers of electromagnetic radiation. Not counting the over-looked increase in the incidence of cancer, the general scientific consensus is that 10 percent of the population will suffer the debilitating effects of the condition recognized as “Electromagnetic Sensitivity”. This will result in an affliction of pain and isolation suffered by more than 3.7 million people.

Why, now, would you place your population in jeopardy?

Secondly, twice in the last 80 years Poland has suffered the ravages of totalitarianism, first under the Nazis and again under Communism, Why are you considering the creation of an electromagnetic cage that will track and control the people of Poland through algorithms?

Former Prime Minister Mateusz Morawiecki said that Pope John Paul, “awoke this solidarity in us. His work and his words created a completely new space of thinking, a new space for the desire for freedom, independence and democracy,”

Pope John Paul II, himself said, “Freedom consists not in doing what we like, but in having the right to do what we ought.”

You “ought” to avoid deployment of 5G for the health, safety and freedom of Poland. If you fail to pro- tect the people of Poland, how can you call yourself a patriot by giving the freedom of Poland to a corpo- rate technological oligarchy?

If you deploy 5G, you are betraying all those who struggled and lost their lives for Polish freedom.

Sincerely,

John Weigel, Irlandia

 

/////////////////////////////////////// [Tłumaczył Piotr Bein.]

Profesor Łukasz Szumowski

Ministerstwo Zdrowia RP

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, Polska

 

Szanowny Panie Szumowski,

 

Niebawem wkroczy Pan w niebezpieczną strefę technologii 5G. Niesie ona dwa problemy: zdrowie ludzi (i zwierząt) oraz wolność.
Już w 1973 r. w stolicy Polski,  Światowa Organizacja Zdrowia we współpracy z Polską Radą Naukową przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej opublikowała „Efekty biologiczne i zagrożenia dla zdrowia związane z promieniowaniem mikrofalowym”, raport z przebiegu sympozjum w Warszawie w październiku tamtego roku.
Komentując raport, Barrie Trower, angielski wykładowca fizyki zaawansowanej, w 2015 r. przekazał co następuje Ekologicznemu Stowarzyszeniu Lekarzy Irlandzkich (IDEA, Irish Doctors Environmental Association):
„Szkody wywołane promieniowaniem mikrofalowym są niezaprzeczalne”, mówi Trower, „Nigdy nie ma żadnych wątpliwości. Nigdy nie było.”
Trower trzymał warszawski dokument wysoko, mówiąc publiczności: „Znów ściśle tajny dowód. To niespodzianka. Tak naprawdę pochodzi od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i nosi tytuł: Efekty biologiczne: zdrowie i nadmierna śmiertelność od sztucznej ekspozycji na mikrofalowe częstotliwości radiowe. Strona po stronie wymieniają szkodliwe skutki, a kiedy WHO opublikowało to, zostało ostemplowane ściśle tajne i od więcej nie ujrzało światła dziennego.”
 (Fragment artykułu z 2015 r.)
Od czterech lat Rada Miasta Krakowa organizuje forum wyjaśniające zagrożenia związane z promieniowaniem mikrofalowym. Wśród mowców byli:
Sissel Halmoy, International EMF Alliance, Norwegia
Olle Johansson, Karolinska Institute, Szwecja
Dominique Belpomme, MD, MCS, profesor onkologii medycznej na Uniwersytecie Paryskim
Prof. Olivier Cachard, autor, wydział prawa Nancy, Francja
Fiorella Belpoggi, Instytut Ramazzini, Bolonia
Dr Marc Arazi, Phonegate, Francja
Dr Pri Bandara, Australia
Dr Stella Canna-Michaelidou, Przewodnicząca, Narodowy Komitet Ochrony Środowiska i Zdrowia Dziecka, Cypr
Każdy z tych ekspertów w swoich dziedzinach zaktualizował wyniki raportu z 1973 r., potwierdzając oryginał i rejestrując bieżące, nasilające się problemy zdrowotne związane z promieniowaniem mikrofalowym.
W zasadzie Pana rząd wie od 46 lat o zagrożeniach związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym. Nie licząc przeoczonego wzrostu zachorowalności na raka, wg ogólnego naukowego konsensusu 10 procent ludności ucierpi z powodu wyniszczających skutków choroby uznanej za „wrażliwość elektromagnetyczną”. Spowoduje to nieszczęście bólu i izolacji, na które cierpi ponad 3,7 mln osób.

Dlaczego teraz naraziłby Pan swoją ludność na niebezpieczeństwo?

Ponadto, dwa razy w ciągu ostatnich 80 lat Polska ucierpiała w wyniku dewastacji przez totalitaryzm, najpierw nazistowski, a następnie komunistyczny. Dlaczego zamierza Pan utworzyć klatkę elektromagnetyczną, która algorytmami będzie śledzić i kontrolować naród polski?
Były premier Mateusz Morawiecki powiedział, że papież Jan Paweł „obudził w nas tę solidarność. Jego praca i słowa stworzyły zupełnie nową przestrzeń myślenia, nową przestrzeń dla pragnienia wolności, niezależności i demokracji ”

Papież Jan Paweł II sam powiedział: „Wolność nie polega na robieniu tego, co lubimy, ale na prawie do robienia tego, co powinniśmy”.

Powinien Pan „unikać” wdrożenia 5G — gwoli zdrowia, bezpieczeństwa i wolności Polski. Jeśli nie zdoła Pan chronić narodu polskiego, to jak może Pan nazwać się patriotą, oddając wolność Polski korporacyjnej oligarchii technologicznej?
Wdrażając 5G, zdradza Pan wszystkich, którzy walczyli i stracili życie dla polskiej wolności.

 

Z poważaniem,
John Weigel
Irlandia
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: