Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

22/11/2019

Nie ma w Biblii Hebrajskiej dowodów na istnienie talmudycznych Siedmiu Praw Noego

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:34

Piotr Bein, 22.11.2019

 

 

Typowa judeocentryczna kapsułka pt. prawa noachidzkie dla gojów brzmi:

To, że Żydzi postrzegają nie-Żydów jako poddanych serii praw — nawet jeśli nie obowiązuje ich pełny zestaw praw Tory — jest dosniosłym stwierdzeniem. Oczekiwanie od nie-Żydów, że utworzą własny system sprawiedliwości legło u podstaw pokojowego współdziałania między Żydami a nie-Żydami. Po potopie prawa noachidzkie oddzieliły ludzkość od bezprawnej przemocy, jaka doprowadziła Boga do zniszczenia świata. Prawa noachidzkie pozostają testamentem żydowskiej wiary w potrzebę praworządności dla ochrony wszystkich ludzi. 

Stwierdzenie wygląda gojowi w porządku. Kto nie chciałby pokoju i praworządności —  nawet pewna partia w Polin nazwała się pod te ideały.

Czy aby są Prawa Noego ogólnoludzkie i kogo uważają judeocentrycy za człowieka?

Czy Żydzi nie mają specjalnych praw w Talmudzie, rabinicznej interpretacji Hebrajskiej Biblii?

W którym miejscu w oryginalnej Biblii Hebrajskiej (Tora) jest napisane o 7 Prawach Noego i czy są one takie jak w Talmudzie?

Gdzie Tora mówi o wybraństwie żydowskim do kapłaństwa i praworządności na świecie?

Wg Talmudu, pierwsze 6 praw Noego (zakaz bałwochwalstwa, morderstwa, kradzieży, niemoralności płciowej, bluźnierstwa i spożywania żywego zwierzęcia) dostał Adam w Raju. Szóste prawo było nieistotne, gdyż Adam nie jadł zwierząt. Gdy Bóg zawarł przymierze z Noem po potopie, to dodał prawo siódme (a szóste nabrało wtedy ważności): założyć sądy i system prawny do egzekwowania tych praw.

Na te i inne pytania odpowiadają naukowcy z chrześcijańskiego wydawnictwa Cepher w USA. Zapnij pasy, jest gorzej niż wciska mantra matrixa — kościelnego i świeckiego.

†    †    †

 

Anglojęzyczna wersja Pism Świętych (oryginalnie traktowano je jako zbiór ponumerowany) z wydawnictwa Cepher jest najbardziej kompletną, więc niezwykle cenną dla badaczy. Składa się z 87 ksiąg inspirowanych i historycznych, chronologicznie wg czasu ich powstawania. W 9837 miejscach w ST i NT Cepher przywrócił oryginalne hebrajskie את, co znaczy Ponumerowane Pisma Święte. Logo wydawnictwa zawiera te litery.

Cepher publikuje kompletne tłumaczenie na angielski starożytnych hebrajskich źródeł,  wykorzystanych — po transformacjach przez wieki manipulacji, przekładów, dostosowań do czasów i pomyłek — w wersjach: Króla Jakuba z 1611 r., genewskiej z 1560 r., etiopskiej, koptyjskiej, katolickiej i greckiej. Do analizy transformacji pierwotnej Tory badacze wydawnictwa Cepher włączyli Księgę Jubileuszów, Księgę Henocha, rękopisy znad M. Martwego i in. starożytne materiały. 

Języko- i biblioznawcy wydawnictwa Cephera obalają domniemane źródło praw dla noachidów: chasydzi i judaiści orthodoksyjni interpretują je po pierwsze w sposób koncepcyjnie i historycznie fałszywy, a po drugie — nie jest ono absolutnie żadną formą moralności.

Noachidzkie prawo jest kodyfikacją w “Przekazie Ustnym Tory” zanotowanym w Talmudzie Babilońskim. Ponieważ brak jest zapisu sprzed spisania Miszny Jerozolimskiej z przekazów ustnych, mamy jedynie opinię tych autorów i ich stronniczość na uzasadnienie twierdzenia, jakoby zawarte rozporządzenia  w rzeczywistości były “ustną tradycją” czy dobrze zrozumianym i przyjętym “ustnym prawem”, a kodyfikacja pisemna wolna byłaby od korupcji po ok. 1500 latach od domniemanego wydania go. 

Znający starożytny hebrajski, grekę i łacinę, badacze z Cephera wykazują również, że Majmonides (1135-1204) zdefiniował “noachidzkie” prawo ok. 2500 lat po jego rzekomym oznajmieniu na Górze Synaj.

Talmudyczną stronniczość i manipulację widać w potraktowaniu najświętszych nazw własnych przez “tradycję ustną”. Badacze z Cepher transliterowali nazwy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego bez substytucji zastosowanej w transforrnacjach oryginałów.

Co do noahidzkiego zakazu bluźnierstwa twierdzą: Nawet powiedzieć imię Jahwe jest zabronione wg Talmudu. Wymawiania pełnego imienia Boga zakazuje Talmud w Sanhedrin 10 (1). Wg ustnej tradycji, nie było w czasach starożytnych prohibicji wymawiać imię Boga, lecz w czasach Talmudu niektórzy rabini twierdzili, że kto wymawia pełne imię Boga, ten zasługuje na karę śmierci.

Badacze z Cephera obalają też np. takie  judeocentryczne “prawdy”:

 • Danie narodowi żydowskiemu przez Boga całej Tory jako Prawa. 
Tory nie dostali wyłącznie: plemię Judy, syna Jakuba, ani faryzeusze, gdyż istniało 13 plemion Izraela; praktycy Talmudu w religii zwanej judaizmem, gdyż ta nie uformowała się do czasu zredagowania Talmudu Jerozolimskiego; ani lud Królestwa Dawida, gdyż zaistniał pokolenia później.
Tora była też przeznaczona obcym, spoza 13 plemion Izraela. — Kpł 19:33-34; Lb 9:14.
Ograniczenie kapłaństwa do plemienia Judy, podczas gdy ono nie istniało od 586 r. pne. a judaizm nie powstał przed III w., jak i twierdzenie o przynależności Tory wyłącznie Żydom to redukcja Tory, zakazana w samej Torze. Toteż nie tylko jest to jawne kłamstwo i kategoryczne wypaczenie sensu Tory, ale też  anatema bezpośrednio Jej zaprzeczająca.
 • Żydzi mają specjalną odpowiedzialność z przykazaniami na to, by być kapłaństwem świata.
Nie ma w Torze takich przykazań plemieniu Judy, ani nie jest ono wezwane w Torze do kapłaństwa światu. Zawsze było to i nadal jest odpowiedzialnością wszystkich plemion Izraela i obcych między nimi.
 • Bóg dał 7 przykazań do przestrzegania Noemu i wszystkim jego potomkom.
Teza ta całkowicie zależy od Prawa Ustnego zdefiniowanego przez skorumpowane kapłaństwo faryzejskie III wieku. Kapłaństwo to składało się  wyłącznie z tych, co zaprzeczyli boskości Mesjasza, więc i wnioski poniżej są odpowiednie.
Księga Jubileuszów 7:20 [tłum. z angielskiego – PB]— A na 28-my jubileusz Noe zaczął nakazywać synom swych synów rozporządzenia i przykazania oraz wszystkie znane mu osądy, i wzywał swych synów, by przestrzegali prawości, zasłaniali wstyd swego ciała, błogosławili Stwórcę, czcili ojca i matkę, kochali bliźniego swego i chronili dusze swe przed  cudzołóstwem i nieczystością, jak i przed wszelką niegodziwością.

Mamy zatem 7 praw danych Noemu:

  1. Przestrzegaj prawości,
  2. Zasłaniaj wstyd swego ciała,
  3. Błogosław Stwórcę,
  4. Czcij ojca i matkę,
  5. Kochaj bliźniego swego,
  6. Chroń duszę swą przed  cudzołóstwem i nieczystością,  
  7. [Chroń duszę swą przed] wszelką niegodziwością.

Trzeciowieczni rabini, z których wielu nie pochodziło z plemienia Judy, nie byli w stanie odnieść się do tych praw, bo odmówili uznać Księgę Jubileuszów. Toteż wymyślili swoją.

Czy dlatego księga ta istnieje tylko w etiopskim ST? Czarni żydzi etiopscy są niemile widziani w państwie okupującym Palestynę — rasizm zabarwiony wybiórczą nietolerancją odchyłki od judaizmu potrzebnego syjonizmowi, podobny do talmudycznego stosunku do anty-syjonistycznych ortodoksów Neturei Karta, którzy potępili państwo Izrael, syjonizm i zbrodnie w okupowanej Palestynie, w tym przed utworzeniem nielegalnego, ludobójczewo tworu syjonistów w 1948 r.

TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: