Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

15/07/2018

Agitka dra Nowo-banderowsko-“polskiego”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 10:37

Rzeź wołyńska w optyce putinowskiej propagandy

……………………………………….

[Chronologia komentów: najświeższe na górze. — pb]

PB: Straszna agitka żydłacka!
Ukraińcy w II RP domagali się (słusznie) praw do języka i wyznania na swych ziemiach (polskie Kresy), zanim powstało żydobanderostfo. Polska policja sanacyjna tłumiła te dążenia, zgodnie z polityką spolszczania i katoliczenia prawosławnych Ukraińców. Demonstracje nasza policja krwawo tłumiła. Setki cerkwi zamknięto, konwertowano na kościoły katolickie lub rozebrano na budulec.
Żydłactfo wykorzystało tamten nikomu niepotrzebny etnicznie wyczyszczający konflikt do jątrzenia tarć wewnątrz-słowiańskich. Teraz jak zła karma powstają w Ojczyźnie bez problemu meczety i synagogi, a kościoły katolickie pustoszeją. Sukinsyny jak autor artu dokładają się do tego poprzez fałszowanie historii i włączanie Rosjan w żydoplan banderowski. Propagandowe durnie (?) robili to do widowni wielomilionowej, np. G. Braun przed Sejmem parę lat temu. Nie chce mi się odgrzebywać linka.
Syjo-hitlerowcy utworzyli banderyzm, który osiodłał dążenia wolnościowe etnicznych Ukraińców w II RP. Podobnie ustaszyzm w przedwojennej Jugosławii powstał wśród Chorwatów, by skłócać ludy bałkańskie, w tym Słowian prawosławnych (Serbowie) i Słowian wyznania muzułmańskiego (obecnie nazywanych przez lewactfo Bośniakami).
Tę stronę medalu rzadko kto poruszy. Żyją jeszcze Kresowiacy, którzy wspominają harmonię międzyetniczną w II RP: we wsi żyli razem Polacy, Żydzi, Ukraińcy… Na ślub Ukraińca szli wszyscy do cerkwi, na pogrzeb Żyda do synagogi, na chrzciny noworodka polskiego do kościołą… Odurnianie Polaków jest tak fantastyczne, jaki prożydobanderowski, PiSraelicki żont mamy. Proporcjonalna do tego debilna rusofobia bije rekordy w jewżopie, na czym jadą faszyngtońscy „amerykańcy”.
Nie sądzę że byłoby inaczej za innych popisdzielcuf, bowiem wszystek szajs żontowy posłusznie wykonuje ż-banksterski plan NWO poprzez dziel i rządź.

.

PB: Dodam z innej dyskusji

Gdyby nie niesprawiedliwość wyrządzona Ukraińcom przez ekspansję przez wieki państwowości polskiej (i przylepionej do niej religii katolickiej), żydfłactfo nie miałoby zaczynu do rozpętania banderyzmu i nienawiści polsko-ukraińskiej. W międzywojniu, żydo-sanacja nasyłała policję na etniczną ludność ukraińską, domagającą się swych podstawowych praw (religia i język). Wcale bym się nie zdziwił, że było to wykonywanie banksterskiego planu antagonizacji Słowian przed II wś., kiedy urodzili banderyzm poprzez syjo-hitlerowską III Rzeszę. Większość etnicznych Ukraińców nie poparła banderowców z początku, dopiero represje przez policję polską II RP zradykalizowały ich. A i tak większość nie poszła z banderowcami, wielu Uraińców było ich ofiarami, jak Polacy na Wołyniu. Nasi kresowi Ukraińcy stracili setki cerkwi, zburzonych, konwertowanych na kościoły katolickie…

Nie ma wątpliwości, że
1. Do ludobójczego konfliktu ukraińsko-polskiego podczas II wś. żydłactfo przygotowało grunt także ze strony polskiej poprzez politykę represji polską policją żydo-sanacyjnego reżimu za dążenia niepodległościowe Ukraińców na swej własnej ziemi w II RP.
2. Uogólnianie nienawiści na wszystkich Ukraińców jest manipulacją żydłacką. Podobnie Żydzi, przedstawiani przez hasbarę jako tacy, też nie byłi jednolitą masą, np. zginęli w Szoa żydzi ortodoksyjni z terenów II RP, a syjonistyczne sukinsyny w reżimie hitlerowskim i w okupowanej Polsce byli ich oprawcami.
3. Na Wołyniu ofiarami żydo-banderyzmu padłi Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie… Marek Podlecki ok. 2009 relacjonował z Ukrainy Zach. o dobrych stosunkach tamtejszych Polaków z Żydami, tak jak za czasów kresowych było, gdy wszyscy ze wsi szli do kościoła gdy żenił się Polak, do synagogi gdy urodziła się Żydówka, a do cerkwi gdy zmarł Ormianin czy Ukrainka.
Polska policja brutalnie wykonywała politykę katoliczenia Ukraińców w ramach ich spolszczania. Rząd sanacyjny skandalicznie potraktował religię “mniejszości”: Ponad 190 cerkwi zniszczono, a  150 przekonwertowano na katolickie kościoły. W pozostałych cerkwiach wymuszono używanie jęz. polskiego w nabożeństwach. W sierpniu 1939 r. ostatnią pozostającą cerkiew w stolicy Wołynia, Łucku, przerobiono na kościół dekretem rządu polskiego. 
Po II wś. pod pretekstem czyszczenia z band UPA w Akcji Wisła, żydokomuna rozproszyła prawosławnych (w tym polskich Białorusinów i Łemków) ze ściany wschodniej na Ziemie Odzyskane. Katolików żydokomuna kontrolowała poprzez infiltrację hierarchii, a prawosławnych poprzez rozproszenie. Wierni mieli tak daleko do cerkwi w głównych miastach, że nie praktykowali nawet w miejscowym gronie, bo gron nie było z powodu celowego rozproszenia.
Dopiero w ostatnich latach ci Polacy powracają na ojcowiznę. Są to wypróbowani Polacy i ich potomkowie, bo nie załapali się na przynętę sowiecką obywatelstwa w republikach ZSRR. Znam takich osobiście z cerkwi w Szczecinie, gdzie chodzę na nabożeństwa przy okazji pobytu w moim mieście.
Dziś “polityka etniczna” faszeruje naród polski uchodźcami ukraińskimi, zradykalizowanymi banderyzmem w ok. 25%. Jest to żydobanksterska wersja zalewu Zachodu zardykalizowanymi muślimami i in. ciapatymi nierobami. W Polin, nieatrakcyjnym dla muślimów, Ukraińcom rozmyślnie żont w-szawski daje przody, o jakich wynędzniały i spodlony Polak śnić nie może. Pogłębia to nienawiść Polaków do Ukraińców, a tym ostatnim utrwala poczucie należnej im wyższości oraz poparcia dla ich racji narodowej, opartej na hasbarze o Wołyniu i banderowcach. Jeśli zdradzieckie rządy Polin będą w przyszłości to podtrzymywać, żydłactfo będzie miało do dyspozycji miliony szeregowych ukraińskich do destabilizacji Polaków we własnym kraju, w końcu przejęcia demograficzno-ideologicznego przez obcych, podobnie jak zaplanowano Zachodowi z nachoćtfem muślimsko-ciapatym..
Ze wspólnej historii cierpień Polaków i Ukraińców od żydłactfa przypomnę Hołodomor: ok. 10 mln ofiar śmiertelnych głodu (w tym ok. 1 mln etnicznych Polaków) wyreżyserowanego przez żydłaka Kaganowicza. Z żydłakiem Berią był on de facto władcą Rosji sowieckiej za fasadą Stalina.
Polacy doskonale rozumieją własną rację stanu, ale mają trudności ze zrozumieniem racji innych ludów. Przy okazji przeglądu materiałów na Wiki do ww. komentu, zauważyłem, że polska wersja jest okrojona z racji ukraińskich, za to lamentuje o polskich.  Zamierzona manipulacja żydo-Wiki, żeby podtrzymywać antagonizm? Uczcie się języków, rodacy.
Lekcja z tego: uważajcie na nienawiści dyktowane przez gówny nurt, obecnie do muzułmanów i braci Słowian.
Co do Statutu Litewskiego, Jakub Frank wykorzystał tę polską durnotę (podyktowaną religionizmem katolickim — miłosierdzie dla konwertytów żydowskich) i rozpoczął ruch infiltracji żydlackiej: krypto-żydłaccy katolicy frankiści. Z krypto-żydłakami donmeh udającymi muzułmanóow i sfałszowanymi lubawiczerami (ortodoksi wymordowani w Szoa przez syjonistów) rządzą dziś światem pod batutą żydobanksterii.
Może wreszcie przestaną ożydzacze scyropolscy szczycić się szlacheckim pochodzeniem; największa szansa, że mają zażydłacony rodowód.
.

Andrzej Szubert: […] Dla znających wybiórczą, katolicką wersję historii Rzeczypospolitej kozacy to te zbiry, którymi Rosja pacyfikowała “patriotyczne” powstania Polaków (do których durną skatoliczoną szlachtę pchali obcy).

Ale… Gdyby Rzeczypospolitą szlachecką nie rządziła garstka katolickich fanatyków wysługujących się psom wytykańskim, jezuitom i interesom kk, ten chór mógłby być chórem wielonarodowych wojsk Rzeczypospolitej. Kozacy wielokrotnie zabiegali u kolejnych królów i w Sejmie Najjaśniejszej Serenissimy o zwiększenie rejestru wojsk kozackich do 40, a nawet 60 tys. żołnierzy. Chcieli w zamian tylko to, aby Ukrainy nie katoliczyć, polszczyć i nie spychać ich do roli pańszczyźnianych chłopów harujących na polskich panów i katolickich biskupów.
Niestety od Unii Lubelskiej (1569), na mocy której Ukrainę przyłączono do Korony, odwołano wprowadzony przez Kazimierza Jagiellończyka zakaz nabywania przez polską szlachtę majątków ziemskich na Rusi/Ukrainie. Przez co rozpoczęło się nieustanne katoliczenie i polszczenie Ukrainy, co z kolei skutkowało kolejnymi buntami kozackimi. Po największym z nich (powstaniu Chmielnickiego) kozacy sami zwrócili się do Rosji o włączenie lewobrzeżnej Ukrainy w jej granice. Rosja skorzystała z tej gratki i od tej pory miała bitne wojska kozackie do swej dyspozycji. Wykorzystała je po raz pierwszy już podczas wojny z Rzeczypospolitą w latach 1654- 1667. I od tamtej pory Kozacy byli elitarnym kastetem armii rosyjskiej. A mogło być na odwrót…
Upadek Rz’plitej zaczął się właśnie Unią Lubelską. Następnym kamieniem milowym było obrzucenie przez biskupów kk klątwą Konstytucji Warszawskiej (1573), która z inicjatywy “innowierców” wbrew katolickim protestom wprowadziła równouprawnienie protestantyzmu i prawosławia z katolicyzmem oraz wolność sumienia. Kolejnym krokiem milowym było sprowadzenie do Rzeczypospolitej papieskich psów, jezuitów i zablokowanie z inicjatywy Skargi prawa o tumultach (karanie na gardle uczestników i inspiratorów religijnych tumultów wymierzonych w “innowierców”). A potem przyszło katoliczenie Ukrainy, bunty kozackie wyniszczające połowę Rzeczypospolitej i utrata zadnieprza. Ostatni akt dramatu zaczął się fanatycznym gigatumultem religijnym nazwanym konfederacją barską i zakończonym I rozbiorem. Następnie była nielegalna arcyszkodliwa konstytucją 3 maja, oddającą wzmocniony tron po śmierci Poniatowskiego w dziedziczne władanie Niemcom z Saksoni (czego nie osiągnęli krzyżacy – władzy na Polską – dawała Niemcom konstytucja 3 maja). Ostatnim akordem była inspirowana przez Saksończyków (chcieli choć kawałek “tortu” dla siebie) insurekcja kościuszkowska chcąca przywrócenia konstytucji majowej – czyli m.in. oddania Niemcom polskiego tronu. A potem były już tylko kolejne samobójcze skazane na klęskę powstania (z obcej inspiracji) pacyfikowane m.in przez doborowe oddziały kozackie.
Tyle refleksji wywołał u mnie kozacki chór Armii Rosyjskiej.
I jeszcze jeden kamień milowy drogi do upadku Rzeczypospolitej – wprowadzone przez szwedzkiego przybłędę Zygmunta III Wazę z podpuszcenie jezuitów i biskupów kk prawo w Statutach Litewskich (rozdział XIX artykułu 7 Statutu 3 Litewskiego z r. 1588) mówiące: Jeśliby Żyd który, albo Żydówka do wiary chrześcijańskiej przystąpili, tedy każda osoba i potomstwo ich za szlachcica poczytywani być mają.
Tak zaczęło się masowe biologiczne zażydzanie stanu szlacheckiego “przedmurza krześcijaństwa”, czego katastrofalne skutki odczuwamy do dzisiaj…
Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: