Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

12/07/2018

Oświadczenie Krzysztofa Kornatowicza do Sądu

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:53

Krzysztof Kornatowicz mejl 12.7.2018

,

W załączniku kolejne moje smaganie po gołym dupsku batogiem szajek politycznych rządzących Polską,  za łamanie woli narodu wyrażone w art. 68 Konstytucji Polski . Przypominam, że art. 68 KP nadaje wszystkim obywatelom prawo do darmowej opieki lekarskiej, bez konieczności ubezpieczenia, bez opłat morderczego ZUS-u, o co toczę samotną, jak na razie, walkę w sądzie .

.
Obecna konstytucja  Kwaśniewskiego, choć ustanowiona nielegalnie, przez osoby do tego nieuprawnione, to w niektórych jej punktach zgodna jest z polską racją stanu, polskim interesem narodowym i z tego powodu nadaje się do  wykorzystania jej w obronie narodu przed mafiami politycznymi, które oblazły Polskę i eksploatują pracę naszego społeczeństwa .
.
W treści dołączonego oświadczenia, które nie dopuszczono do odczytania podczas wczorajszego procesu, zawarłem moje kopernikańskie trzy nowe odkrycia ;

.

1. Konstytucja Polski zawiera wolę narodu polskiego . Naród polski po ponad 40 latach funkcjonowania rzekomo bardzo szkodliwego modelu państwa i dyktatury jednej partii PZPR, obalił ten zły ustrój . Czy zatem funkcjonująca w tamtym złym ustroju powszechna dostępność  do darmowych świadczeń medycznych też szkodziła naszemu narodowi ? Czy naród sam, z własnej woli, pozbyłby się tego dobrodziejstwa, które przez dzieciaki lat było zagwarantowane w PRL-u ?!

Skoro zmieniliśmy model państwa na lepszy, to z całą pewnością chcieliśmy i w niego wnieść służące nam dobrodziejstwa, których jednym z nich był darmowy dostęp do świadczeń medycznych, zagwarantowany wszystkim naszym braciom, całemu narodowi, bez wyjątku !      Jeśli pismaki, którzy nieprecyzyjnie zredagowali treść Konstytucji Polski, nie zapisali tej woli, lub zapisali ją w pokrętny, niejasny sposób, to wszelkie wynikłe z tego wątpliwości należy traktować dla dobra narodu, tak, jak to było zagwarantowane w poprzednim systemie . Jeśli odebrano podstępnie to dobrodziejstwo, to należy rozliczyć szubrawców i przywrócić posiadane przez naród łaski . Taka jest nasza , suwerena wola . Nie można interpretować wszelkich wątpliwości konstytucyjnych ze szkodą dla właściciela , suwerena, narodu, bo naród z całą pewnością sobie tego nie życzy, aby jego biedniejszą część odciąć od powszechnie dostępnych, darmowych świadczeń medycznych, bo zdrowie narodu jest jednym z najważniejszych priorytetów państwa . Kto odcina 2 miliony, 200 tyś obywateli od świadczeń medycznych, ten jest wrogiem narodu i państwa, i powinien z tej zbrodni być natychmiast, albo jeszcze szybciej surowo rozliczony !

.

2. W Polsce do stwierdzenia, co jest zapisane w dwóch prostych, krótkich zdaniach ustaw wykonawczych  wyznaczono polityczny sąd ustawowy, zwany Trybunałem Konstytucyjnym.15 sędziom tego politycznego Trybunału, który nie wiedzieć czemu nazywa się Konstytucyjnym, choć nie orzeka on o konstytucyjności konstytucji, a o konstytucyjności ustaw wykonawczych,   a więc jeśli w ogóle, to ten Trybunał powinien zwać się Trybunałem Ustawodawczym , pozwolono, jako jedynym w 37-mio milionowej Polsce decydować o tym, co autorzy chcieli powiedzieć w kilku prostych zdaniach, tak, jakby żaden inny wykształcony Polak czytać ze zrozumieniem nie potrafił . Ba, nawet profesorowi prawa – I Prezes Sądu Najwyższego nie pozwala się decydować, co jest napisane w dwóch prostych zdaniach – czy to nie jest kompletny absurd ?

 TO JEST PRZYZWALANIE NA ZAWŁASZCZENIE PRAWA W CZYSTEJ POSTACI .

.

3. Aktem nadrzędnym prawa w Polsce jest Konstytucja przyjęta przez cały naród, a nie przez garstkę szajek politycznych wybranych przy pomocy niekonstytucyjnej, ale usankcjonowanej prawem Ordynacji Wyborczej . Nie godzę się, aby buble prawne władzy ustawodawczej gwałciły prawa naszego narodu. Sędziowie są niezawiśli  i podlegają tylko konstytucji, a nie politycznemu Trybunałowi Ustawodawczemu, zwanemu Konstytucyjnym . Dodatkowo art. 83 KP nakazuje każdemu , w tym Wysokiemu Sądowi, oraz nieubezpieczonemu Krzysztofowi Kornatowiczowi – każdemu obowiązek przestrzegania  prawa Konstytucji Polski , co niniejszym publicznie czynię i proszę Wysoki Sąd uszanować ten czyn wzmacniając go swoim stanowiskiem.

…………………….

Cały tekst oświadczenia złożonego wczoraj w sądzie, ws. o łamanie konstytucji: 

 

++++++++++++++++++++++++++

Krzysztof Kornatowicz                                                                   Gdańsk 10.07.2018

80-529 Gdańsk 

ul. Szklana Huta 6a/4

Pesel 560 501 11 799

Sygn. akt  IC 583/17/AG-S

                                    Sąd Okręgowy w Gdańsku

                                           Wydział I Cywilny 

Oświadczenie powoda w odniesieniu do odpowiedzi pozwanego 

 Wysoki Sądzie, 

Pozew jaki złożyłem jest nie tylko moją prywatną sprawą, o zadośćuczynienie, za wyrządzone mi krzywdy, decyzjami pozwanego, ale jest też walką o zachowanie hierarchii praw i zasad praw stosowania .

To naród polski, któremu służy służba sądownicza domaga się od niej uporządkowania tego chaosu prawnego, jaki wytworzyły służby ustawodawcze i wykonawcze, płodząc latami buble prawne we wzajemnie ze sobą sprzecznych prawach . 

Ja, człowiek zawodowo zajmujący się tworzeniem piękna, więc niezorientowany tak głęboko w chaosie prawnym, nic bym o nich nie słyszał, gdyby nie sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – pani Irena Kamińska, która broniąc swojej tezy o nadzwyczajnej kaście sędziów polskich, doniosła o tym publicznie w głównych Wiadomościach TVP1, dnia 16. 01. 2018 roku uzasadniając swoją tezę słowami „ wszystkie winy władzy ustawodawczej i wykonawczej od lat zwalane są na sędziów, a my znosimy to z godnością i pracujemy ponad siły . Owe „winy” to w tym przypadku buble prawne i tworzenie sprzecznych ze sobą praw, których całą masę gołym okiem widać w ustawach wykonawczych do wypełnienia Konstytucji Polski . Ja nigdy bym nie przyjmował na siebie czyichś win, a już na pewno nie pracowałbym  z godnością, obarczony czyimiś winami . 

Proszę Wysoki Sąd nie dźwigać tych niezawinionych przez siebie czyichś win i nie znosić ich z godnością, ale korzystając ze swojej autonomiczności dać wyraz sprzeciwu chaosowi w prawie – sądzę, że naród to zauważy i  nie zapomni .

Odnosząc się do odpowiedzi na pozew Radcy Prawnego reprezentującego pozwany szpital ;

W punkcie 3 i 4  reprezentant pozwanego wzywa do udziału w sprawie w charakterze interwenienta ubocznego osoby, które w żaden sposób nie są w stanie nic w rozstrzygnięciu sporu przez Wysoki Sąd wnieść . Spór ten tyczy podejścia do stosowania praw, jego hierarchii, wektora jego stosowania – w czym zatem pomogą tu osoby wskazane przez pomoc prawną pozwanego ?

Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Karoliny Gronalewskiej na okoliczność ustalenia warunków świadczeń lekarskich jest znana stronom bardzo dobrze . Fakt nieopłacenia przeze mnie wymaganych prawem składek ubezpieczeniowych, do skorzystania z praw do darmowej opieki lekarskiej też nie jest przeze mnie kwestionowany – co może wnieść w sprawę potwierdzenie potwierdzonego ?

Istotą sporu jest kwestionowanie przeze mnie sposobu stosowanych praw, a nie kwestionowanie przeze mnie opłacenia, bądź nie, składek  .

Podobnie punkt 5 – ja nie kwestionuję mojego braku wymaganych przez szpital dokumentów uprawniających zdaniem szpitala, do skorzystania z darmowej opieki zdrowotnej . Po co zatem wzywać świadka, aby to potwierdził ? To jest tworzenie niepotrzebnych bytów .

Proszę Wysoki Sąd o oddalenie tych wniosków reprezentanta prawnego strony pozwanej, bo niczego do sprawy nie wniosą .

W uzasadnieniu swoich wniosków reprezentant pozwanego kolejny raz dołącza.                                             litanię przepisów prawnych tak, jakbym ja, czy Wysoki Sąd ich nie znał i trzeba z uporem maniaka cały czas nimi przed oczyma moimi tymi przepisami machać. 

W istocie tego sporu idzie o to, że te zapisy wykonawcze, których celem prawnym  powinno być wypełnienie w praktyce woli narodu, wyrażonej w jego konstytucji, stoją z tą wolą w sprzeczności . I te sprzeczności prawne blokują mi, oraz 2,2 milionom obywateli drogę do wypełnienia ich prawa, blokując nam dostępu  do świadczeń medycznych .

 Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia nikogo od odpowiedzialności za szkody jakie popełnił .  Ja nie wiem, czy wynoszenie prawa niższego rzędu stojącego w sprzeczności z prawem nadrzędnym, które wskazuje wolę narodu, suwerena, faktycznego „właściciela” naszej ojczyzny, celem osiągnięcia krzywdy 2,2 miliona jego obywateli, pozbawionych tą inwersją prawa możliwości zabezpieczenia zdrowotnego, czy taka postawa szkodząca narodowi jest naganna, czy ta nieznajomość chaotycznego, sprzecznego prawa nie jest naganna ?                    

 Dlaczego pozwany szpital nie przytacza prostej, krótkiej, zapisanej w trybie bezwarunkowym woli narodu ?

 Tu właśnie jest miejsce jej przytoczenia, albowiem odczuć można, że pozwany w ogóle jej nie zna . Tak też cytuję zapis art. 68 Konstytucji Polski

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia .
  2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej , władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych . Warunki i zakres udzielenia świadczeń określa ustawa .                                                                              

Pozostałe dwa punkty tego artykułu nie mają zastosowania w tej sprawie .

Rozbierzmy zatem logicznie zapisy obydwu tych punktów, które tak skwapliwie z daleka obchodzi pozwany i jego Radca Prawny ;

A zatem, punkt 1 – Każdy ma prawo do ochrony zdrowia . 

Czy każdym jest Wysoki Sąd ? Oczywiście, że tak . Czy każdym jest Radca Prawny ? Oczywiście , że tak , tak jak każdym jest gruby, chudy, brudny, zwolennik PO, zwolennik PiS, a nawet nieubezpieczony Krzysztof Kornatowicz,        albowiem każdy, to każdy, bez względu na jego finansową sytuacje materialną, czy miał, czy nie miał za co opłacić morderczych składek ZUS .

Gdyby naród chciał wykluczyć kogoś z „każdych” dokonałby w tym punkcie stosownej adnotacji .                                                                                                      Na przykład – każdy, kto nie jest brudny, albo każdy, kto nie jest brzydki, lub każdemu, kto jest ubezpieczony . Skoro tego wskazania nie ma, to znaczy, że Krzysztof Kornatowicz również mieści się w zbiorze “KAŻDY” 

Nie mają co jednak zacierać rąk Radca Prawny i jego klient, wpisem w punkcie 2 tegoż prawa konstytucyjnego, w której zaznaczono, że o warunkach i zakresie udzielenia każdemu , w tym Kornatowiczowi, tych świadczeń medycznych decyduje  ustawa wykonawcza, albowiem ustawa wykonawcza, jak sama jej nazwa nam ujawnia, ma obowiązek wypełnić w praktyce, wykonać wolę narodu zapisaną w narodu konstytucji .

A wolą narodu jest, aby każdy, bez względu na jego sytuację materialną ( też jest to wskazane w zapisie konstytucji ), która może przecież mieć z powodu biedy wpływ na brak opłaty morderczych składek ubezpieczeniowych,  lub, w przypadku ludzi bardzo zamożnych, mających możliwość skorzystania z komercyjnej służby zdrowia,  aby w takich przypadkach wykluczyć kogokolwiek . To wszystko wynika z logiki zapisanego tekstu ustawy czyniącej zasadę dla wszystkich do spełnienia, w tym i dla służb ustawodawczych, płodzących stosowne ustawy do wypełnienia zasady wyznaczonej konstytucją .

Dodatkowo naród zaznaczył w swoich prawach, swojego państwa, przez kogo owe świadczenia są opłacane . Nic tam nie ma, że opłacane mają być z mojej kieszeni, z kieszeni obywatela . We wpisie wyraźnie stoi „zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych” . Czyli nie wymaga opłacania z naszych prywatnych środków, wpłacanych na Fundusz Zdrowia , podstępnie pobieranych w podskładkach składki ZUS, co przecie jest powszechnie znaną praktyką. 

Fundusze publiczne pochodzą z różnych środków. Jak Kornatowicz kupuje chleb, czy paliwo do samochodu, to zakup czegokolwiek w Polsce obarczony jest ogromnymi podatkami .  Te ogromne podatki Idą do kasy państwa, z której są dzielone na różne cele, w tym i na służbę zdrowia, i na  służbę sądową, i wiele innych potrzeb narodu  . Czyli de facto – Kornatowicz pośrednio również zasila fundusz zdrowia, będąc aktywnym trybikiem życia gospodarczego, co wymaga od niego nabywania o wiele większej ilości produktów niż przeciętnemu zjadaczowi chleba .                                                                                                                  

Podsumowując ;                                                                                                                               – nie można ustawą wykonawczą do wypełnienia woli narodu polskiego, tą wolę zmieniać, podstępem wprowadzać w ustawach wykonawczych tryb warunkowy, blokować długość spełnienia woli narodu osiągnięciem wieku emerytalnego, przeciw czemu protestuje PROFESOR PRAWA, PIERWSZA PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO, PANI MAŁGORZATA GERSDORF, wraz z  Sądu Najwyższego wszystkimi sędziami . Nie można również stawiać woli garstki sobiepanów, którzy być może podstępem zdobyli władzę, ponad wolę suwerena, narodu  – to absolutnie niedopuszczalne !           

Konstytucja Polski zawiera wolę narodu polskiego . Naród polski po ponad 40 latach funkcjonowania rzekomo bardzo szkodliwego modelu państwa i dyktatury jednej partii PZPR, obalił ten zły ustrój . Czy zatem funkcjonująca w tamtym złym ustroju dostępność powszechna do darmowych świadczeń medycznych  też szkodziła naszemu narodowi ? Czy naród sam, z własnej woli, pozbyłby się tego dobrodziejstwa, które przez dzieciaki lat było zagwarantowane w PRL-u ?!

Skoro zmieniliśmy model państwa na lepszy, to z całą pewnością chcieliśmy i w niego wnieść służące nam dobrodziejstwa, których jednym z nich był darmowy dostęp do świadczeń medycznych, zagwarantowany wszystkim naszym braciom, całemu narodowi, bez wyjątku ! Jeśli pismaki, którzy nieprecyzyjnie zredagowali treść Konstytucji Polski, nie zapisali tej woli, lub zapisali ją w pokrętny, niejasny sposób, to wszelkie wynikłe z tego wątpliwości należy traktować dla dobra narodu, tak, jak to było zagwarantowane w poprzednim systemie . Jeśli odebrano podstępnie to dobrodziejstwo, to należy rozliczyć szubrawców i przywrócić posiadane przez naród łaski . Taka jest nasza , suwerena wola . Nie można interpretować wszelkich wątpliwości konstytucyjnych ze szkodą dla właściciela , suwerena, narodu, bo naród z całą pewnością sobie tego nie życzy, aby jego biedniejszą część odciąć od  powszechnie dostępnych, darmowych świadczeń medycznych, bo zdrowie          narodu jest jednym z najważniejszych priorytetów państwa .                               

Kto odcina 2 miliony, 200 tyś obywateli od świadczeń medycznych, ten jest wrogiem narodu i państwa, i powinien z tej zbrodni być natychmiast, albo jeszcze szybciej surowo rozliczony !

Władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze pełnią służbę narodowi polskiemu i mają obowiązek wypełniać jego wolę . Wola narodu jest zapisana w Konstytucji Polski . Dodatkowo o nadrzędności woli narodu, zapisanej w jego konstytucji  świadczy tekst preambuły konstytucji – my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej , oraz art. 8 konstytucji, zaświadczający, że konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce – czy nie jest to oczywiste i trzeba to jeszcze bardziej udokumentować ?

Oczywiście, że Konstytucja Polski nie określa zakresu świadczeń opieki zdrowotnej . Ten zakres powinien znajdować się w przepisach wykonawczych, do precyzyjnego wypełnienia woli narodu . Skoro w ustawach wprowadzono sobiepaństwo ustawodawcy, blokujące każdemu ich konstytucyjne prawa, to obowiązkiem ustawodawcy jest poprawić błędną interpretacje prawa na taką, która spełnia wymogi konstytucji, inaczej taka ustawa nie powinna mieć mocy prawnej, bo jest sprzeczna z konstytucją, a wiec jest niekonstytucyjna .

W Polsce do stwierdzenia, co jest zapisane w dwóch prostych, krótkich zdaniach ustaw wykonawczych  wyznaczono polityczny sąd ustawowy, zwany Trybunałem Konstytucyjnym.                                                                                         

15 sędziom tego politycznego Trybunału, który nie wiedzieć czemu nazywa się Konstytucyjnym, choć nie orzeka on o konstytucyjności konstytucji, a o konstytucyjności ustaw wykonawczych, a więc jeśli w ogóle, to ten Trybunał powinien zwać się Trybunałem Ustawodawczym , pozwolono, jako jedynym w 37-milionowej Polsce decydować o tym, co autorzy chcieli powiedzieć w kilku prostych zdaniach, tak, jakby żaden inny wykształcony Polak czytać ze zrozumieniem nie potrafił . Ba, nawet profesorowi prawa – Prezes Sądu Najwyższego nie pozwala się decydować, co jest napisane w dwóch prostych zdaniach – czy to nie jest kompletny absurd ?

 TO JEST PRZYZWALANIE NA ZAWŁASZCZENIE PRAWA W CZYSTEJ POSTACI .

KRADZIEŻ NASZEJ KONSTYTUCJI PRZEZ 15 SĘDZIÓW Z KLUCZA PARTYJNEGO, KTÓRZY JEŚLI NIE ZECHCĄ NAPRAWIC BŁĘDU MATEMATYCZNEGO, ŻE 2 + 2 = 7,   TO ŻADNEMU PROFESOROWI MATEMATYKI, NAWET „PANU PROFESOROWI GERSDORFOWI”, NIE MOŻNA PODWAŻAĆ TEJ OCZYWISTEJ BZDURY ! Czy takie zawłaszczenie konstytucji przez 15 sędziów politycznych, bo wybranych przez wodzowską partię, w 37-mio milionowym państwie jest zgodne z prawem ? JEŚLI WYMUSZA SIĘ NA OBYWATELACH I SĄDACH TRAKTOWANIE USTAW WYKONAWCZYCH W DOMNIEMANIU ICH KONSTYTUCYJNOŚCI, DO CZASU, AŻ LENIWY, NIERYCHLIWY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY NIE ORZEKNIE INACEJ, TO SPRZECZNA  TREŚĆ USTAW WYKONAWCZYCH, TRAKTOWANYCH JAKO KONSTYTUCYJNE Z TREŚCIĄ KONSTYTUCJI DO KTÓREJ SIĘ ODNOSZA CZYNI ZAPIS KONSTYTUCJI NIEKONSTYTUCYJNYM  – TO JEST LOGICZNE, CHOĆ JEST TO KOMPLETNĄ BZDURĄ , NA KTÓREJ FUNKCJONOWANIE JA SIĘ ZGODZIC NIE MOGĘ .                                                                                                                                  

Na szczęście jeśli zachodzi widoczny konflikt między prawami , to sądy mają obowiązek postępować według wektora ich ważności – prawa nadrzędne decydują o prawach niższego szczebla . Jednak Trybunałowi Konstytucyjnemu przyzwolono stosować inwersję prawa, wynosząc ponad prawa konstytucyjne ustawy wykonawcze – dlaczego sądy w Polsce godzą się z tą inwersją ? Czy Wysoki Sąd musi iść pod walec władzy wykonawczej i ustawodawczej ? Czy Wysoki Sąd ma zakazane  stosowanie konstytucji ?  

Sędziowie w Polsce są autonomiczni, do tego przysięgali na Konstytucję Polski, a nie na ustawy wykonawcze, których bronić nakazano Trybunałowi Konstytucyjnemu . Sędziowie  przysięgali bronić narodu i zapisanych jego praw w konstytucji . Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa decydować , czy konstytucja jest konstytucyjna . Sędziowie zatem, nie bacząc na zawłaszczenie konstytucji, mają pełne autonomiczne prawo stosować Konstytucję Polski bezpośrednio, bez baczenia na buble prawne, których nie raczył całymi latami uporządkować Trybunał Ustawowy zwany Konstytucyjnym, bo widocznie czeka na telefon z rozkazami od don Vito Corleone . 

Aktem nadrzędnym prawa w Polsce jest Konstytucja przyjęta przez cały naród, a nie przez garstkę szajek politycznych wybranych przy pomocy niekonstytucyjnej, ale usankcjonowanej prawem Ordynacji Wyborczej . Nie godzę się, aby buble prawne władzy ustawodawczej gwałciły prawa naszego                                                               narodu  . Sędziowie są niezawiśli  i podlegają tylko konstytucji, a nie politycznemu Trybunałowi Ustawodawczemu, zwanemu Konstytucyjnym . Dodatkowo art. 83 KP nakazuje każdemu , w tym Wysokiemu Sądowi, oraz nieubezpieczonemu Krzysztofowi Kornatowiczowi – każdemu obowiązek przestrzegania  prawa Konstytucji Polski , co niniejszym publicznie czynię i proszę Wysoki Sąd uszanować ten czyn wzmacniając go swoim stanowiskiem .                                                                                                                                   

Ostatnie słowo poświecę oprotestowaniu przez Radcę Prawnego  500 tysięcznej wysokości żądanego od pozwanego  zadośćuczynienia, za doznane z winy pozwanego krzywdy i za narażanie mojego życia .

Otóż niezwykle trudnym jest zmonetyzowanie czyjegoś zdrowia i życia . Choć każde życie i każde zdrowie człowieka jest równie cenne, to nie wszyscy właściciele swoich cielesnych powłok równie starannie o nie dbają . Podobnie jak i właściciele samochodów , których starsze samochody bardzo różnią się od siebie wyglądem, wynikającym z dbałości ich właścicieli, a przez to mają różną cenę .

Ja – człowiek przeszło 62 –letni, staram się dbać o to, co powierzył mi Bóg .  Ja siebie, nie zapuściłem, ja się staram, tak o rozwój fizyczny, muzyczny, plastyczny, jak i intelektualny, o czym świadczy ten wywód absolwenta Zasadniczej Szkoły Zawodowej . Ja chcę oddać powierzony sprzęt Bogu w jak najlepszej kondycji, kiedy Stwórca wezwie mnie na służbę do nieba .  

Łamanie moich konstytucyjnych praw, oraz wyzysk ekonomiczny Polaków mi to zadanie skutecznie utrudnia . Ja nie mogę zadbać w czas o moje zdrowie, kiedy choroba jeszcze nie poczyniła specjalnego spustoszenia w moim organizmie . Ja nie tylko dbam, zgodnie ze wskazaniami lekarza, o śledzenie efektów wycięci mi nowotworu, ale dbałem wcześniej, co pozwoliło zachować mi w miarę sprawny głos, a nie utracić go, gdybym dopuścił do rozwinięcia się choroby. Poza tym, w moim wieku doszły mi i inne schorzenia, które wskazałem w treści uzasadnienia mojego pozwu, o których reprezentant pozwanego wolał przemilczeć .  

Jeśli, jak twierdzi prawnik pozwanego szpitala, nie zachodziła konieczność dalszych, wyznaczonych mi wizyt lekarskich, to po co je pacjentom się wyznacza ? Czy dla oskubania funduszy państwowych ? Po co ? 

Jak zatem zmonetaryzować inne moje krzywdy ? Wszak zamiana moich strat fizycznych i psychicznych na  subiektywną ocenę nie jest możliwa, bo nie ma wagi, żeby to zważyć, wycenić przez kogoś, kto osobiście tego nie przeżył i nie ma pojęcia o chrapaniu, o bezdechu, o samotności, Czy utracenie partnera w moim wieku da się w ogóle przeliczyć na pieniądze ? Czy narażenie mojego życia, w czasie mojej pracy da się przeliczyć na pieniądze ?

 Jak śmie Radca Prawny kwestionować wysokości zadośćuczynienia, kiedy w grę wchodzi zdrowie i życie 2,2 milina biedniejszych Polaków nie objętych darmowym dostępem do świadczeń medycznych, zagwarantowanych im przez nasz naród ?! 

Wszak w tak ogromnej populacji ludzkiej statystycznie można wywieść, że każdego dnia wielu z nich z tego powodu umiera, lub cierpi ! TO JEST NIEDOPUSZCZALNA ZBRODNIA NA NARODZIE POLSKIM !  A ZBRODNIA MUSI BYĆ PRZYKŁADNIE UKARANA, ABY WSTRZASNĘŁA INNYMI ZAROZUMIALCAMI, KTÓRZY PRZYSIĘGALI NA HIPOKRATESA, KTÓRZY MAJĄ SŁUŻYĆ NARODOWI, A SPEŁNIAJA POKORNIE POLECENIA INNYCH, NIE BACZĄC NA KONSTYTUCJE POLSKI, KTÓREJ TREŚCI ICH TYCZĄCEJ W OGÓLE NIE ZNAJĄ ?! Kara musi być dotkliwa, odczuwalna, bo nie dotyczy małej, a ogromnej szkody, wyrządzonej narodowi polskiemu postawa wszystkich szefów państwowej służby zdrowia . Tylko taka kara zmusi ich do myślenia .

O klasie dyrekcji szpitala, o jej pysze, pewności siebie, którą po tym, że żąda od bidnego obywatela opłaty za swojego reprezentanta prawnego, sama obracając setkami milionów pozyskanych  z budżetu mojego państwa . Taka kara powinna nauczyć ich zacnej postawy do obywatela, który dochodzi pro pubico bono praw innych , 2,2 miliona obywateli ich przecie kraju . Jak taką postawę ocenić ? Ano jedynie przykładnym ukaraniem . 

500 tyś. czyli jakieś 125 tyś euro, to w porównaniu z odszkodowaniami w innych zachodnioeuropejskich państwach w podobnych przypadkach łamania konstytucji przez ogromny szpital, jest zaledwie ułamkiem roszczeń ich obywateli.  Polska aspiruje cywilizacyjnie do tych państw, ma już nawet ceny podobne, a nawet i wyższe z tymi państwami – dlaczego w obszarze odszkodowań ma stosować wysokość kary daleko z tyłu ? Czy musi nam je wyznaczyć Unia Europejska ?

Aby udowodnić szkodę doznaną na moim zdrowiu, musiałbym mieć dostęp do darmowych, z powodów ekonomicznych, badań . Radca Prawny nie widząc zaświadczenia o moim pobycie w szpitalu domniemuje, że nic mi nie dolega . Może zatem Radca Prawny powinien zmienić profesję, skoro ma takie zdolności medyczne ? Ja sam nie znam stanu mojego zdrowia, bo mam w naszym kraju zablokowany dostęp do darmowej służby medycznej, póki nie zapłacę ogromnego, wymuszanego na mnie haraczu ZUS-owskiego .

Przybywszy do tej świątyni prawa, którą szanuję choćby swoim świątecznym odziewkiem, wierzę, że służba narodowi polskiemu w osobie Wysokiego Sądu jest jego celem nadrzędnym . Przeto proszę Wysoki Sąd o stosowanie woli narodu, wyrażonej w jego konstytucji .

Wyrok wraz z jego uzasadnieniem proszę przedstawić w formie pisemnej .

                                                          Krzysztof Kornatowicz

                                                         

 

                                                                   

Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: