Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

25/06/2018

ALARM Ewidencja dzieci w systemie Bestii 666 na Ukrainie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:34

PB: Ukraińska Cerkiew nie wie o systemie “chmurowym” czipów, ale słusznie bije na alarm. Mikroczip wszczepiany jest zbędny wobec nowych generacji sieci komórkowej, opartych na mikrofalach i globalnej “chmurze”: kondycjonowanej  substancji w atmosferze, w tym elektroniczny nano-pył. “Chumra” uzdastni przesył jak i funkcjonalność systemu, który w kiedyś będzie w 100% kontrolowany przez sztuczną inteligencję.

Nano-czipy nieoznaczone będą rozprowadzone (albo już są) w chemośladach, wodzie, żywności. Ludzie pobiorą je do wewnątrz organizmu. Tak jak linie papilarne i tęczówkę, każdy człowiek ma własną częstotliwość w zakresie mikrofalowym. Kod identyfikacyjny nosiciela sam się zgłosi na jego częstotliwości do centralnego komputera Bestii i mamy zaczipowaną całą ludzkość.

Sygnały do nosiciela będą dyktować mu  myślenie, emocje, choroby, zachowania, a nawet działania — na podst. bież. informacji z jego organizmu, przesyłanych do Bestii poprzez tenże system “chmury”. Końcowym celem jest trans-humanizm, tj. odczłowieczenie i totalne zniewolenie w projekcie żydobanksterskim NWO.

……………………………….

UWAGA! Na Ukrainie noworodkom przydzielany jest numer UNZR – “imię Bestii” – List do redakcji. (formularze wniosków)

LIST DO REDAKCJI:

Droga Redakcjo!

Od Prawosławnych pojawiła się niepokojąca informacja o tym, że noworodków podczas rejestracji w organach państwowej Rejestracji Aktów Stanu Cywilnego, zwanych dalej RASC – (ros. – РАГС; ukr. – РАЦС) rejestruje się je również w Jedynym Państwowym Rejestrze Demograficznym, zwanym dalej JPRD (ros. – ЕГДР). Pracownica RASC na bezpośrednie pytanie przyznała, że nowo narodzone dzieci są rejestrowane w JPRD (ros. – ЕГДР) wraz z utworzeniem dla nich Unikalnego Numeru Zapisu w Rejestrze – UNZR (ros. – УНЗР). Również Prawosławni opowiedzieli o przypadku, kiedynowo narodzone dziecko od momentu rejestracji przez rodziców w RASC bez przerwy krzyczało nie swoim głosemw ciągu trzech dni. 

 

 

[Poniższy urywek nie dał się skopiować z polskiego tłumaczenia. pb]

В соответствии с ч.1 ст.3 Закона Украины от 01.07.2010 г. № 2398-VI «О государственной регистрации актов гражданского состояния». обязательная регистрация сведений о рождении физического лица и его происхождении, усыновлении, лишении и восстановлении родительских прав, брака, расторжении брака, изменении имени, смерти подлежат обязательному внесению в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и в ЕГДР.  В июле 2017 года в форму Заявления-анкеты для внесения информации в ЕГДР были внесены дополнения относительно регистрации в Реестре актов гражданского состояния (Приказ МВД Украины от 26.11.2014 г. № 1279).

В соответствии с ч.1 ст.10 Закона Украины от 20.11.2012 г. № 5492-IV «О ЕГДР» в случае если информация о человеке вносится в Реестр впервые, проводится идентификация лица, после завершения которой автоматически формируется уникальный номер записи в Реестре (УНЗР) и фиксируются время, дата и сведения о лице, оформившем заявление-анкету (в электронной форме); УНЗР является неизменным.

Według licznych ekspertyz naukowych numer identyfikacyjny jest nowym międzynarodowym imieniem cyfrowym człowieka w globalnym systemie Nowego Porządku Świata i jest zapisywany w międzynarodowym standardzie EAN (666), który ma cztery metody zapisu: tekstowy, kreskowy, elektroniczny i radiowy (o specjalnej częstotliwości)/ 1 /. Ta ostatnia pozwala na naniesienie numeru identyfikacyjnego na prawą rękę i na czoło w formie etykiety (mikroczipa). Zgodnie z ekspertyzą Instytutu MAUP (skr. od Międzyregionalnej Akademii Sterowania Personelem) w Winnicy, przypisanie cyfrowego identyfikatora osobie na papierze musi koniecznie być zakończone naniesieniem tego identyfikatora na jego ciało fizyczne / 2 /.

Gazeta MIR wielokrotnie ostrzegała swoich czytelników, że UNZR ma oznaki “imienia Bestii” i “liczby jej imienia”, a w rzeczywistości jest pieczęcią Antychrysta w elektronicznym sposobie zapisu–na razie jeszcze nie na czole i na rękę (gazeta “MIR” 2017 Nr 45, strony 8-9, (3 /). W „Oficjalnym stanowisku Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, dotyczącym rozwoju technologii przetwarzania danych osobowych i wprowadzania dokumentów biometrycznych” z dnia 31.05.2013 r., mówi się o UNZR: „… pozostaje coraz mniej różnic między identyfikatorem a znakiem apokaliptycznym”.Jeżeli taki znak, taka pieczęć zostaną umieszczone na prawej ręce lub na czole człowieka, to różnice znikną całkowicie”/ 4 /. Bractwo Ławry Poczajowskiej w Apelu do patriarchy Cyryla z 16.10.2012 r.nazywa dobrowolne przyjęcie i używanie przez człowieka cyfrowego imienia zamiast imienia chrześcijańskiego aktem grzesznym, równoznacznym z wyrzeczeniem się Chrystusa / 5 /.

Dlatego też rejestracja noworodka w JPRD jest przekazaniem go do systemu antychrystowego wraz z nadaniem mu demonicznego cyfrowego imienia (UNZR), wyrzeczeniem się jego chrześcijańskiego imienia, wyrzeczeniem się Chrystusa.

Dzieci, które otrzymały paszporty biometryczne, w czasie sporządzania których nadawany jest również numer UNZR, przestają śpiewać w chórze cerkiewnym, przestają chodzić do cerkwi. Jedna matka powiedziała o swoim synu: “To tak, jakby go zamienili”. Po otrzymaniu UNZR charakter myśli zmienia się całkowicie – dla Boga nie ma już tam miejsca. 

Prawo nie przewiduje odmowy przyjęcia UNZR. Ale jest możliwa i konieczna duchowa odmowa przyjęcia cyfrowego imienia diabła. Kapłan – mnich o surowej regule Amfilochij (Biełocerkowskij) zalecał pisanie oświadczenia o odmowie przyjęcia numeru identyfikacyjnego w dowolnej formie, i nie jest ważne, jeśli odpowiedź będzie negatywna, najważniejsze, aby go (numeru – A.L.)nie używać .

Prawosławni rodzice, których nowonarodzone dziecko nie zostało zarejestrowane w RASC od ponad dwóch miesięcy, zostali ostrzeżeni, że najpierw zostaną poproszeni o wyjaśnienie, a następnie będzie sąd, po którym dziecko może zostać odebrane. Dlatego Prawosławni muszą przygotować się do walki w sądzie o prawa dziecka do życia bez satanistycznego cyfrowego imienia.

Podajemy przybliżony wzór wniosku doRASC z prośbą o odpowiedź, czy oczekiwane dziecko zostanie zarejestrowane w JPRD podczas / po jego rejestracji w RASC).

Do Кiеrownika _________________________ OddziałuRАSС

__________________________________________________
_______________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca – ojca dziecka)

od ____________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca – matki dziecka)

adresy: ___________________________________________
WNIOSEK

Zgodnie z art. 3 Ustawy Ukrainy “O państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego” z dnia 1 lipca 2010 r. № 2398-VI wiadomości o narodzeniu osoby fizycznej oraz jej pochodzeniu, adopcji, pozbawieniu i przywróceniu praw rodzicielskich, małżeństwie, rozwodzie, zmianie nazwiska i śmierci podlegają obowiązkowemu wpisowi do Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego oraz do Jedynego Państwowego RejestruDemograficznego w zakresie ustalonym przez Ustawę Ukrainy nr 5492 z 20.11.2012. “O jedynym Państwowym rejestrze demograficznymoraz dokumentach, potwierdzających obywatelstwo Ukrainy, poświadczających osobę lub jej specjalny status” (dalej – Ustawa „O JPRD”).

Ja, ________________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca – matki), w związku z oczekiwanym

narodzeniem dziecka, proszę o udzielenie mi pisemnych odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czysą wprowadzane informacje o narodzeniu dziecka do Jednolitego Państwowego Rejestru Demograficznego

(dalej–JPRD, Rejestr)?

2. Jeżeli tak, to czy jest ustalany dla narodzonego dziecka unikalnynumerzapisuw Rejestrze przy wprowadzaniu wpisu o nim doJPRD zgodnie z p.10.1 art.10 ustawy “OJPRD”?

3. Czy informacje o rodzicach narodzonego dziecka są wprowadzane do JPRD?

4. Jeżeli tak, to czy jest ustalany dla rodziców narodzonego dziecka unikalny numer zapisuw Rejestrzezgodnie z p.10.1 art.10 ustawy “O JPRD”?

Pisemną odpowiedź, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O apelacjach obywateli” nr 393/96-ВР z dnia 02.10.1996 r., proszę wysłać na mój podany wyżej adres.

data ___________ podpis ______________

W przypadku jeśli nowo narodzone dziecko zostało już zarejestrowane w RASC, a rodzice chcą dowiedzieć się od pracowników RASC, czy informacje na temat ich dziecka zostały wprowadzone do JPRD, to proponujemy następujący formularz wniosku:

Do Кiеrownika ____________________________ OddziałuRASC
____________________________________________________
_______________________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca)
od _____________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca) – ojca dziecka
od _____________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca) – matki dziecka
adresy: _________________________________________

WNIOSEK
Zgodnie z art. 3 Ustawy Ukrainy “O państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego” z dnia 1 lipca 2010 r. № 2398-VI wіdomości o narodzeniu osoby fizycznej oraz jej pochodzeniu, adopcji, pozbawieniu i przywróceniu praw rodzicielskich, małżeństwie, rozwodzie, zmianie nazwiska i śmierci podlegają obowiązkowemu wpisowi do Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego oraz do Jedynego Państwowego Rejestru Demograficznego w  zakresie ustalonym przez Ustawę Ukrainy nr 5492 z 20.11.2012. “O jedynym Państwowym Rejestrze Demograficznym oraz dokumentach, potwierdzających obywatelstwo Ukrainy, poświadczających osobę lub jej specjalny status” (dalej – Ustawa „O ZPRD”).

Odpowiednio do cz. 1 art. 28 Kodeksu Cywilnego Ukrainy osoba fizyczna jako subiekt prawa cywilnego nabywa prawa i obowiązki i wykorzystuje je w swoim imieniu. Imię – jest osobistym niematerialnym dobrem osoby fizycznej (część 1 art.201). Odpowiednio do cz. 3 art. 22 Kоnstytucji Ukrainypodczas przyjmowania nowych ustaw lub wniesienia zmian do obowiązującego prawa, nie dopuszczalne jest ograniczanie treści i zakresu istniejących praw i swobód.

Przypisanie naszemu dziecku oraz nam, jego rodzicom, cyfrowego imienia (UNZR) jest nie do przyjęcia dla nas jako Prawosławnych Chrześcijan i narusza nasze prawa obywatela Ukrainy, dotyczącerealizowania naszych praw i obowiązków pod swoim chrześcijańskim imieniem.

My, prawni przedstawiciele naszego nowo urodzonego dziecka _____________________________________(Nazwisko, Imię dziecka, Imię ojca dziecka),
ojciec ________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca)і
mаtka ________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca matki) prosimy o udzielenie nam odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy zostały wprowadzone do Jedynego Państwowego Rejestru Demograficznego (dalej – JPRD, Rejestr) informacje o narodzeniu naszego dziecka? ___________________________(Nazwisko, Imię, imię ojca dziecka), jakie zostały zarejestrowane w ______________________ Oddziale RASC_____________ (podać datę rejestracji)

2. Jeżeli tak, to czy został ustalony dla naszego dziecka ____________________________________(Nazwisko, Imię dziecka, Imię ojcadziecka)unikalny numer zapisu w Rejestrze przy wprowadzaniu wpisu o nim doJPRD zgodnie z p.10.1 art.10 ustawy “O JPRD”?

3. Czy zostały podane informacje o nas, rodzicach narodzonego dziecka________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca – ojca dziecka) i
______________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca – matki dziecka) do JPRD?

4. Jeżeli tak, to czy został ustalony dla nas, rodziców narodzonego dziecka ______________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca) – ojca dziecka ______________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca)– matki dzieckaunikalny numer zapisuw Rejestrze zgodnie z p.10.1 art.10 ustawy “O JPRD”?

Jeżeli wiadomości o naszym dziecku i o nas, jego rodzicach, zostały wniesione do JPRD oraz dziecku albo nam trojgu bez naszej wiedzy i naszej zgody został przydzielony numer UNZR, to my odmawiamy przyjęcia numerów UNZR, przyznanych nam, __________________    (Nazwisko, Imię, Imię ojca – ojca dziecka) ________________________________________ (Nazwisko, Imię ojca – matki dziecka) і jako prawni przedstawiciele naszego dziecka, nie przyjmujemy numeru od UNZR, przyznanego naszemu narodzonemu dziecku _____________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca dziecka).

Prosimy natychmiast o usunięcie z JPRD przyznanych nam i naszemu dziecku numerów UNZR oraz wszystkich informacji o nas i naszym narodzonym dziecku.

Pisemną odpowiedź na ten wniosek, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O apelacjach obywateli” nr 393/96-ВР z dnia 02.10.1996 r., prosimy wysłać na podany wyżej adres.

data ___________ (podpis oraz Nazwisko i Imię ojca – ojca dziecka) ______________     (podpis oraz Nazwisko

i Imię ojca matki dziecka).

Oświadczenie numer 1 (podczas oczekiwania narodzin dziecka) można pobrać w formacie Word tutaj / 6 /
Oświadczenie numer 2 (dziecko urodziło się) można pobrać w formacie Word tutaj / 7 /

ŹRÓDŁA:
1. Ekspertyza naukowa Winnickiego Uniwersytetu Państwowego Rolnictwa w sprawie NIP
http://www.pochaev.org.ua/?pid=1439
2. Ekspertyza naukowa Instytutu Winnickiego MAUP w sprawie NIP
http://www.pochaev.org.ua/?pid=1438
3. Walczyć, walczyć i walczyć za Prawosławie (gazeta MIR 2017, nr 45, s.8-9)
http://prav.at.ua/load/8-1-0-198
4. Oficjalne stanowisko Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej w sprawie rozwoju technologii przetwarzania danych osobowych i wprowadzania dokumentów biometrycznych
https://religions.unian.net/orthodoxy/795898-ofitsialnaya-pozitsiya-upts-po-voprosam-razvitiya-tehnologiy-obrabotki-personalnyih-dannyih-i-vnedreniya-biometricheskih-dokumentov.html

5. Apel Bractwa Poczajewskiegodo Patriarchy Cyryla z 16 października 2012 r. № 91 / И http://www.pochaev.org.ua/?pid=1597
6. Oświadczenie nr 1 RASC o przydzieleniu dzieckunumeru UNZR (w oczekiwaniu na urodzenie dziecka)
http://www.logoslovo.ru/media/file/18/57962.doc
7. Oświadczenie nr 2 RASC o przydzieleniu dzieckunumeru UNZR (dziecko urodziło się)
http://www.logoslovo.ru/media/file/18/57963.doc

Źródło:

ВНИМАНИЕ! В Украине новорожденным присваивают УНЗР – «имя зверя». Письмо в Редакцию. (бланки заявлений)

http://3rim.info/11662-vnimanie-v-ukraine-novorozhdennym-prisvaivayut-unzr-imya-zverya-pismo-v-redakciyu-blanki-zayavleniy.html

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

6.6.2018 r.

Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: