Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

29/08/2014

Tak ukraińscy nacjonaliści „wyzwalają Ługańsk”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:03

From: “E.Zinkiewicz”
Date: August 29, 2014 2:31:47 AM PDT (CA)
Subject: Według ukraińskich mediów

Według ukraińskich mediów, „20 sierpnia w walce o wyzwolenie Ługańska zginął setnik 8-ej „afgańskiej” sotni Samoobrony Majdanu kijowlanin Oleg Mіchniuk.”

Za swoją afgańską i komsomolską przeszłość „Mіchniuk cieszył się na Majdanie wielkim autorytetem”. Również media poinformowały o tym, że pogrzeb, prawdopodobnie, odbędzie się w Kijowie w dniu 22 sierpnia na Bajkowym lub Łukjanowskim cmentarzu wojskowym. Pożegnanie odbędzie się na Majdanie, gdzie Oleg Michniuk, ten bohater, przebywał tam od pierwszego dnia rewolucji.

Jednak okoliczności jego haniebnej śmierci ukraińskie media, oczywiście, nie ujawniają. A było to tak: wraz z dwoma swymi podwładnymi z 8-ej „afgańskiej” sotnі, obecnie wchodzącej w skład batalionu Ajdar, Mіchniuk, nachłeptawszy się wódki (ukr. – horiłki – od tłum.), postanowił w najlepszych tradycjach okupantów wykorzystać miejscowe dziewczęta. Długo goniąc za niepełnoletnią mieszkanką wioski, wpędzili ją do stodoły i próbowali zgwałcić. W tym momencie z domu wypadł jej 82-letni pradziadek z dwururką i na miejscu zastrzelił dwóch gwałcicieli. W czasie, gdy dziadek przeładowywał strzelbę, trzeci bandyta zdołał uciec. Wzywając pomocy wspólników z Ajdaru, powrócił on na miejsce śmierci swojego dowódcy, aby zemścić się na rodzinie dziewczyny, ale ona i jej rodzina zdołali się schować. Rozwścieczeni żołnierze z oddziału karnego spalili chatę i budynki gospodarcze. Tak ukraińscy nacjonaliści „wyzwalają Ługańsk”.

Ukraine 29.8.2014 Junta forces refuse to use evacuation corridor / Siły junty odmówiły użyć korytarza ewakuacyjnego

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:16

Odessa volunteer battalion near mutiny at Transnistria border: commanders in mercedes, well-fed and accommodated, troops sick in wet tents, without training, weapons, food, medicine / Odesski batalion ochotników bliski buntu przy granicy Przydniestrza: oficerowie w mercedesach, mieszkańcach, odżywieni, a wojsko chore w przemokłych namiotach, bez szkolenia, broni, jedzenia, leków

Junta soon to ration electricity to citizens / Junta wkrótce zacznie racjonować prąd obywatelom

E. Ukraine: no more road blockages, just returning mobilisation letters / Bukowina: Już nie ma blokad dróg, tylko zwroty listów mobilizacyjnych do wojska

VIDEO Junta troops returning from war: financial chief stole soldiers’ pay, command didn’t support us in battles / Wojska junty wracające z frontu: Szef finansowy ukradł żołd, dowództwo nie wsparło nas w bojach

VIDEO POW officer: Out of 150 attempting to break thru encirclement, only 17 survived, all want to go home / Ze 150 wojsk próbujących wyść z okrążenia, przeżyło tylko 17, wszyscy chcą do domu

BREAKING: Junta ‘Donbass’ battalion nearly routed, commanders surrender / Batalion junty “Donbas’ blisko rozgromu, dowódcy oddają się w niewolę

Молния: Батальон «Донбасс» на грани полного разгрома, командиры сдаются в плен

Association of European businesses calls to let go with sanctions on Russia / Związek biznesów Europy apeluje o niezwiększanie sankcji na Rosję

Putin: It’s possible to get the message across to Poroshenko / Z Poroszenką można się dogadać

29.8.2014 Novorussia army info bureau: junta forces several breakthru attempts – lost up to 9 tanks, 13 armoured veh., 15 trucks, 1 anti-aircraft gun, 1 fuel & ammo store. Several localities liberated, mopped up / Info-biuro armii Noworosji: nieudane kilka prób wyrwania się sił lunty – stracone do 9 czołgów, 13 wozów opanc., 15 ciężarówek, 1 zenitka, 1 skład paliwa i amunicji. Wyzwolone, wyczyszczone kilka miejscowości

3 more junta’s fighter jets hit, but not downed? / 3 kolejne myśliwce trafione, ale nie strącone?

Insurgents downed 4 Su-25 today /Powstancy zbili dziś 4 Su-25

Czech Republic president: No sense for Russia to occupy Donbass / Prezydent Republiki Czech: Nie ma sensu by Rosja okupowała Donbass

Russian FM blasted Poland for refusing Shoigu’s flight / MSZ Rosji zbeształo Polin za odmowę przelotu Szojgu

Poland refused Russian minister of defense overflight from Slovakia, since it wasn’t reported as military / Polin odmówił przelotu min. obrony Rosji ze Słowacji, bo lotu nie zgłoszono jako wojskowego 

Slovakia against new sanctions on Russia / Słowacja przeciwna nowym sankcjom na Rosję

NАТО decided to finance Ukrainian army / NATO zdecydowało finansować armię Ukrainy

PICS Tochka-U ballistic missiles malfunction against civilians / Pociski balistyczne Toczka-U z felerem przeciw ludności

POWs in public service in Donetsk / Jeńcy w służbie publicznej Doniecka

Novosvetlovka free of narional guard forces / Nowoswietłowka oczyszczona z sił gwardii narodowej

Putin: Russian soldiers held in Kiev soon to be released / Rosyjscy żołnierze zatrzymani przez juntę niedługo będą zwolnieni

Churkin in UN: US must admit it trains and equips Ukrainian troops / Czurkin w ONZ: USA musi przyznać się do szkolenia i wyposażania wojsk Ukrainy

W. Ukraine: commander’s aid bought himself a car for money earmarked for soldiers in the front / Zach. Ukraina: Pomocnik dowódcy kupił sobie auto za pieniądze przeznaczone dla żolnierzy na froncie

Western leaders threaten with new sanctions for “Russia-Ukraine” war, but don’t want to get mixed into it / Zachodni przywódcy grożą dalszymi sankcjami za wojnę “Rosji z Ukrainą” ale nie chcą się w nią mieszać

VIDEO Snezhnoye: residents ‘talk’ to POWs / Snieżnoje: mieszkańcy ‘mówią’ do jeńców

MAPS Mariupol becomes encirclement of junta’s reserve troops / Mariupol staję się kotłem rezerwowych sił junty

VIDEO Ukrainian POW cries upon seeing consequences of junta shelling: “We were told the cities are void of residents” /Jeniec płacze widząc skutki bombardowań; “Powiedzieli nam, że w miastach nie ma mieszkańców”

“We’re one nation” – Putin’s reason for pity over surrounded junta troops / “My jeden naród” – przyczyna litości Putina nad okrążonymi wojskami junty

BREAKING Putin: junta forces command refuse to use evacuation corridor, large losses to follow / Dowództwo sił junty odmówiło użyć korytarza ewakuacyjnego, będą duże straty

BREAKING Insurgents consent to Putin’s plea for a corridor for junta troops, provided they leave unarmed / Powstańcy zgodzili się na prośbę Putina otwarcia korytarza dla wojsk junty, pod warunkiem, że wyjdą bez broni

Groundless accusation of Russian invasion – US and Kiev need another “MH17″ lie to excuse junta force defeats, fool Europe into more sanctions, prep for EU and NATO summits / Bezpodstawny zarzut o inwazję rosyjską – USA i Kijów potrzebują kolejnego “MH17″ by usprawiedliwić porażki junty, ogłupić Europę do dalszych sankcji, przygotować grunt pod szczyty UE i NATO

Phantom troops in Ukraine: 10 reasons why there’s no Russian invasion / Wojska-widmo na Ukrainie: 10 przyczyn, dlaczego nie mogło być inwazji rosyjskich wojsk na Ukrainę

EU will not compensate Latvian farmers for losses due to sanctions on Russia / UE nie  zrekompensuje rolnikom Lotwy strat z powodu sankcji na Rosję

 

28/08/2014

Berlin ustanowił narodowy Dzień Pamięci Wypędzonych

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:13

Niemiecki rząd ustanowił narodowy Dzień Pamięci Wypędzonych

Ukraine 28.8.2014 BREAKING Putin requests insurgents open corridor to evacuate Ukrainian soldiers / Putin żąda, by powstańcy otwarli korytarz ewakuacji wojsk Ukrainy

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:13
 

Junta fears insurgents will take Dnepropetrovsk / Junta obawia się, że powstańcy wezmą Dniepropietrowsk

Oettinger: Ukraine likely steals gas / Ukraina prawdopodobnie kradnie gaz

VIDEO POW: Junta uses soldiers as cannon fodder, threatens families / Jeniec powstańców: Junta używa wojsko jako mięso armatnie, grozi rodzinom

Ukrainian patriot invaded Kiev’s corrupt elitarian hi-school / Ukraiński patriota wtargnął do skorumpowanego elitarnego liceum w Kijowie

VIDEO PICS Tensions in Kiev may become new maidan, nationalists demand change / Napięcie w Kijowie grozi nowym Majdanem, nacjonaliści żądają zmian

VIDEO Protests in Kiev: nationalists demand minister of defence resign, soldier’s mothers want their sons back alive + Another group of Ukrainian soldiers seeks refuge in Russia, no will to go to war again  / Protesty w Kijowie: nacjonaliści chcą odstawki min. obrony, matki żołnierzy chcą swych synów z frontu żywymi + Kolejna grupa wojaków ukraińskich schroniła się w Rosji i nie chce wojować

Ostatnie podrygi: W Sumach rozbierają muzealny wóz opanc. na części na front / Junta’s death thrones: armoured vehicle dismantled in museum for parts for war needs

Sanctions makes Russia increase gold reserves at record pace / Przez sankcje Rosja zwiększa rezerwy złota w rekordowym tempie

Novorussia flag over Novoazovsk / Flaga Noworosji nad Nowoazowskiem

OSCE denies Russia brings heavy weapons to Ukraine / OBWE zaprzecza, jakoby Rosja wwoziła ciężką broń na Ukrainę

Poroshenko: Russian troops entered Ukraine / Prosieńko: Wojska Rosji weszły na Ukrainę

Insurgents begin counter-offensive near Lugansk / Powstańcy zaczęli kontr-ofensywę pod Lugańskiem

Timoshenko wants martial law in Ukraine / Timoszenko chce stanu wojennego na Ukrainie

Lyashko: Ukrainian army in catastrophic situation / Ljaszko: armia Ukrainy w katastroficznej sytuacji

NATO: insurgents will retain taken territories and blockade Kiev forces  / NATO: powstańcy utrzymają zajęte terytoria, zablokują siły Kijowa

Kiev pissed off EU doesn’t confirm Russia invaded Ukraine / Kijów ‘zszokowany’ UE niepotwierdza wtargnięcia Rosji na Ukrainę 

Kolomoyski says he takes charge of Mariupol and Zaporozhe / Kolomojski oświadcza, że bierze Mariupol i Zaporoże pod swą kontrolę

My Polska

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:56

From: xxxxxxxxxxx
Date: August 28, 2014 6:31:00 AM PDT (CA)
To: romulus, Piotr Bein
Subject: БИЧЕВСКАЯ  ЖАННА – МЫ РУССКИЕ

Zawsze odczuwałem przykrość, że polskiej edycji tego nie ma w obiegu. No, to jest tłumaczenie polskie! – xxxxxxxxxx
= = = = = = = = = = = = =
śpiew Biczewskiej łatwo znaleźć. W Google wpisać: бичевская жанна – мы русские мп3

+ tekst rosyjski + tłumaczenie (może się przyjmie)

БИЧЕВСКАЯ  ЖАННА – МЫ РУССКИЕ

Для славы со Христом мы были созданы,
Никак нас враг чудовищный не съест.
Кололи нас серпом, звездили звёздами,
Но наше знамя есть и будет Крест.

Dla sławy Chrysta zostaliśmy ochrzczeni
Szatan serc nam już nie toczy rakiem
Sierpem, młotem, Marksem byliśmy zboczeni
A Krzyż naszym pozostał wciąż znakiem

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

Do Chrystusa wiedzie nas ścieżyna wąska
Poznaliśmy śmierć, wygnania i knut
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud

Клялись Царю мы крестоцелованьем
Предательство легло на Русский род,
Рассеяны по миру мы изгнаньем,
Как бывший богоизбранный народ.

Chrystusa znakiem witaliśmy się z każdym
Lecz zdrajców wciśnięto nam w polski ród
Wyszliśmy w świat z paszportem nieważnym
Jak ów przez Boga wybrany naród

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

Do Chrystusa wiedzie nas ścieżyna wąska
Poznaliśmy śmierć, wygnania i knut
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud

На теле у России раны рваные,
Но свет Христов отчётлив впереди,
И если нападут на нас поганые,
Мы в бой пойдём с крестами на груди.

Polska na ciele swym ma ran ciężkich mnóstwo
Królestwo Boże już widać z dali
I jak zawsze przeciw obcym bóstwom
Krzyż na piersi strach od nas oddali

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

Do Chrystusa wiedzie nas ścieżyna wąska
Poznaliśmy śmierć, wygnania i knut
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

Do Chrystusa wiedzie nas ścieżyna wąska
Poznaliśmy śmierć, wygnania i knut
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud

У нас з врагщм окончены дыскусие
Мы вновь пострянем подвигам края
Россия, Украина, Белоруссия
Племён славянских три богатыря

Z wrogami już w ustne nie wchodzimy spory
Rozgrzani narodową wolą
Od Bałtyku po same Karpackie Góry
Szeregi Polaków w gotowości stoją

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

Do Chrystusa wiedzie nas ścieżyna wąska
Poznaliśmy śmierć, wygnania i knut
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud

Наполнив мир малиновыми звонами,
Взойдёт победы Русская Заря,
И мы, восстав с крестами и иконами,
Пойдём венчать Российского Царя.

Zygmunta Dzwon z Wawelu alarmem dzwoni
Maria królowa czuwa nad nami
Użyjmy krzyżów Chrysta jako swej broni
Szatan już nigdy nas nie omami

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

Do Chrystusa wiedzie nas ścieżyna wąska
Poznaliśmy śmierć, wygnania i knut
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud

Уж ангелы трубят к Последней Битве,
За Веру, за Царя иди, не трусь.
Соборным покаяньем и молитвой
Да воскресит Господь Святую Русь!

Aniołowie trąbą na boje zażarte
Dla wiary, dla Polski, bez lęku stań
A dusze nasze różańcem podparte
Wykrzeszą z ciał naszych dla Polski dań!

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Покаемся – поднимемся с колен!

Do Chrystusa wiedzie nas ścieżyna wąska
Poznaliśmy śmierć, wygnania i knut
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud
My Polska, my Polska, my Polska
Strząśniemy z karków swych niewoli brud

Re-militaryzacja gojów w Polin i dojczlandii dla wojen żydo-banksterii i ich szabas-gojowskich kundli

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:23

podobna dewastacja spotkala lotnictwa NATO po kampanii “kosowskiej”, brytyjskie bylo niezdolne do niczego, samoloty zaczely sie rozpadac z nadmiernego uzycia
to otwiera mozliwosci dla eksportu Bialorusi, Rosji, Chin
bezrobotni polscy spcjalisci wojskowi moga isc robic dla bundeswehry :(
zobacz komu pomaga srulowa Mierkielowa – Kurdom… w czesci zydlackim, robiacym dla sruli w Iraku i okolicach od poczatku

w obliczu terroru islamistów
sukinsyny pomogli zradykalizowac, wyszkolic ISIS juz w Syrii, a teraz bede ich tepic w obronie Kurdow? taaa… zupelnie jak z “Al Kaida” w obronie interesow srulowych na Balkanach, podczas gdy wszedzie indziej na swiecie tepili ‘islamofaszystow’
ale ani ‘islamofaszysci’ ani Slowianie ni edali sie do konca oglupic: VIDEO Muzułmanie i Słowianie razem walczš o Donbas przeciw srulom

W obliczu coraz większych napięć w relacjach z Rosją
to samo: wymyslony argument, dla srulo-wojny; jasne jest, ze szwabskie jak i polskie kwilenie ma otworzyc droge re-militaryzacji gojow dla wojen zydo-banksterii

na Sojusz można liczyć, jedynie, gdyby w Polsce powtórzył się scenariusz ukraiński
nie bardzo to skladne… na NATO zydo-junty nie moga liczyc wobec udanego powstania ludowego (cale szczescie!, jest nadzieja dla ludzkosci)
natomiast mozna liczyc na szkolenie bandytow, radykalizacje ich, odurnianie spoleczenstwa dla srulo-rjewoljucji i -wojen

do takiej zmiany doszło, bo Rosja zajęła częœć terytorium innego państwa
Rosja dla swego bezpieczenstwa odebrala swoj Krym wobec ‘ukrainskich zalotow’ NATO i CIA — rozwalkowych narzedzi srulo-banksterii

flanka wschodnia nie jest wzmocniona ani szczególnie broniona
jak to nie? a “tarcza”? a lotnictwo zdolne bombardowac z odleglosci pociskami sterowanymi?
w sytuacji dobrych stosunkow Rosja-Ukraina nie potrzeba tam ukrieplen Rosji ni NATO… ale jak sule chca wojny z Rosja, to i potrzebuja baz blizej niej; na razie zasilaja baze NATO w Szczecinie (najdalej w Polin od Rosji!)

niektórym działaniom agresywnym, jakie Rosja może prowadzić
jakim? pokaz jedna agresje w ciagu ostatnich 20 lat, Zaborowski, zalgany lokaju sruli, ktorzy przez ten czas przeprowadzili dziesiatki agresji wszelkiego rodzaju (od rewolucyjnych, poprzez scypionki, GMO, atom, chemoslaqdy, po wojny przeciw cywilom — na calym swiecie

pojawienia w naszych granicach obcych dywizji, lecz powtórki scenariusza ukraińskiego, czyli sabotażu, presji ekonomicznej, wojny informacyjnej. Sojusz musi okreœlić, jak będzie reagował na takie zagrożenia
skurwiel sugeruje Rosja wchodzi dywizjami na czyjes terytorium! czemu szabas-goje jak Zaborowski i Siemoniak nie powiedza: NATO musi przygotowac sie na wojny z powstaniami ludowymi, bo ludzie juz maja dosc sruli i ich szabas-gojow!

niejaki Żaryn zas z innego winkla do polactfa:
Po odejœściu mafii PO powinniœśmy odbudować armię,
powinnismy, tylo ze: (1) srule zniszczyli a teraz jej potrzebuja na mielone przeciw Rosji, wiec wykorzystuja uzytecznych idiotow jak Żaryn do indoktrynacji militaryzacyjnej polactfa w Polin, (2) cokolwiek dorwie sie do koryta bedzie srulowym popisem, bo dopoki Polacy nie zrzuca srulowego jarzma UE, NATO i dlugu u srulobanksterii, to nie ma szans… wtedy mozemy tworzyc armie narodowa jak Noworosjanie :)
Polin splukalo sie na wraki F-16 (srulowy biznes handlu zlomem wojskowym USraela, firma ulokowana na lotniskach USA), ktorym daleko do samolotow rosyjskich, w razie konfliktu pozestrzelaja je powstancy jak w Donbasie — jak kaczki

Donald Tusk. Dodał, że rząd chce zwiększenia struktur NATO w Polsce
rzad = wonTuSSku i chrabja… nielegalny rzad okupacyjny (czy sie rozni od srulo-junty kijowskiej?) moze sobie chciec, ale Narod nie chce!

dopoki Polska jest w szponach banksterii, armia Jej bedzie sluzyc srulom, a ich wyksztalciuchowe pacholki gimnastykowac sie beda, by nas przekonac do wojen srulowych
wala! niech na wojny ida idioci Othago, przynajmniej rodziny dostana cos na konto wraz z worem
…………………………..
O stanie jednej z armii NATO Bundeswery oraz o nadchodzšcej wojnie z Rosjš.

Poufny raport: skandaliczne deficyty w wyposażeniu Bundeswehry . Niemcy planujš transporty pomocy i dostawy broni do Północnego Iraku. Tylko czym? Z poufnego raportu, jakie otrzymało szefostwo MON, może wyniknšć nieoczekiwany problem. O raporcie tym donosi “Spiegel” wyliczajšc braki: ze 109 myœliwców typu Eurofighter tylko 8 jest natychmiast gotowych do operacji!!!!. W przypadku 67 helikopterów transportowych CH-53, jakimi dysponuje niemiecka armia tylko 7 może natychmiast wystartować!!!!!. Z 33 helikopterów NH90, jakie używane były także w Afganistanie, do startu gotowych jest tylko pięć!!!!!!. Jak donosi “Spiegel”, podobnie dramatyczna jest sytuacja z samolotami transportowymi Transall, które sš przewidziane do transportu œrodków pomocy humanitarnej do Iraku. Z 56 samolotów wystartować może tylko 21.

Drugi wewnętrzny raport MON wyjawia przyczyny takiego stanu rzeczy. Na przykład helikoptery NH90 nie sš w stanie oderwać się od ziemi z winy “znacznego opóŸnienia” dostaw częœci zamiennych; ich terminy sš “właœciwie nieprzewidywalne”. Ponadto Bundeswehra cierpi na brak wyszkolonych mechaników. WskaŸnik wyszkolenia na przykład w bazie Fassberg w gronie personelu wojskowego wynosi 62 procent, w gronie personelu cywilnego – 8 proc.

Moment ujawnienia raportu jest nie na rękę rzšdowi Angeli Merkel, który rozważa dostawy broni przeciwpancernej dla kurdyjskich bojowników w Północnym Iraku walczšcych z terrorystycznymi oddziałami “Państwa Islamskiego” (IS). W œrodę w berlińskim MON ma zapaœć decyzja ws. dostaw. CSU: Więcej pieniędzy dla armii

W ob li czu coraz więk szych wy zwań na polu po li ty ki bez pie czeń stwa czo ło wi po li ty cy ba war skiej CSU do ma ga jš się wy asy gno wa nia więk szych œrod ków na po trze by Bun de sweh ry.

- Nie mo że my wcišż tylko mówić o li kwi da cji li ne ar ne go wzro stu opo dat ko wa nia do cho dów, a nie mieć pie nię dzy na za spo ko je nie po trzeb Bun de sweh ry, by mogła ona speł niać swoje za da nia – po wie dział szef ba war skich cha de ków i rzšdu kra jo we go Ba wa rii Horst Se eho fer w roz mo wie ze “Spie glem”. W ob li czu coraz więk szych na pięć w re la cjach z Rosjš i w ob li czu ter ro ru is la mi stów Se eho fer chce, by rzšd i par la ment RFN pod ję ły temat wy po sa że nia nie miec kiej armii.

Kanclerz nie życzy sobie żadnej dyskusji

Po dob ne go zda nia jest cha dec ki eks pert ds. bez pie czeń stwa Hans-Pe ter Uhl (CSU).

- Wobec no wych za gro żeń mu si my zadać sobie py ta nie, czy Bun de sweh ra jest do sta tecz nie wy po sa żo na – po wie dział Uhl.

Zda niem eks per ta CSU ds. obron no œci Flo ria na Hahna “minšł czas po ko jo wej dy wi den dy”. Tylko na amor ty za cję sprzę tu po trzeb ne sš stałe, rze czy wi ste in we sty cje wy so ko œci 7 mld euro.

In for ma cji o po uf nych ra por tach rzecz nik rzšdu nie ko men to wał. Stwier dzo no tylko, że kanc lerz Mer kel nie życzy sobie w obec nej chwi li żad nej de ba ty o pod wyż sze niu bu dże tu na obron noœć. – a Putin o tym wszystkim wie i kula się ze œmiechu!!!

POLSKA. Oficjalnie rzšd uspokaja, ale w czasopiœmie MON czytamy: w potęgę NATO mało kto wierzy .

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, mimo szumnych deklaracji, w razie wojny nie jest przygotowana do obrony sojuszników z Europy Œrodkowo-Wschodniej. Co gorsza, nikt nie planuje zmienić tego stanu. (…) Bez wštpienia NATO było i nadal jest najpotężniejszym sojuszem polityczno-militarnym na œwiecie. Jednak bycie najsilniejszym nie oznacza automatycznie bycia silnym. Tak właœnie jest w wypadku NATO, w którego potęgę już mało kto wierzy

— pisze Robert Czulda. I być może ten tekst nie byłyby tak istotny, gdyby nie fakt, że w ten sposób NATO opisuje miesięcznik wydawany przez polski MON. Co więcej, lektura ostatniego numeru „Polski Zbrojnej” wskazuje, że prezentowane opinie sš dominujšcym przekazem resortowego czasopisma.

Czulda wskazuje, że „na papierze sojusz północnoatlantycki jest potęgš”, ale „w praktyce sytuacja jest dużo gorsza”. Autor przywołuje opinie niemieckiego „Der Spiegel”:

NATO i rzšdowi oficjele zgodnie przyznajš, że obecnie sojusz nie jest zdolny, aby obronić państwa nadbałtyckie œrodkami konwencjonalnymi, a więc czołgami, odrzutowcami i piechotš.

Autor tekstu dodaje, że zdaniem amerykańskich i niemieckich analityków w sytuacji agresji Polska zostałaby wręcz pozostawiona sama sobie:

Analityczny oœrodek amerykański Stratfor, uznawany za nieformalnego rzecznika prasowego Białego Domu (mówi to, czego Stany Zjednoczone oficjalnie powiedzieć nie mogš), nie zostawia złudzeń –- znaczšca i realna pomoc militarna mogłaby pojawić się najwczeœniej po trzech miesišcach. Według Berlina czas na reakcję wyniósłby około pół roku. „Nie bylibyœmy gotowi nawet w dniu rosyjskiego zwycięstwa” -– stwierdził jeden z niemieckich analityków i dodał, że obecne plany wojskowe sš przestarzałe i nieadekwatne do sytuacji.

Prof. Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego też sprawę stawia jasno, wskazujšc, że gdyby kraje Europy Œrodkowo—Wschodniej stały się ofiarš „pełnowymiarowej inwazji, to NATO nie jest teraz w stanie efektywnie jej zatrzymać i państwa te zostałyby szybko zajęte”.

Ich odbicie wymagałoby użycia masy wojska i sprzętu, a także wszczęcia regularnej wojny z Rosjš, mogšcej się przekształcić w konflikt, którego być może nikt nie byłby w stanie opanować

— tłumaczy ekspert. Dodaje, że na Sojusz można liczyć, jedynie, gdyby w Polsce powtórzył się scenariusz ukraiński.

Równie niepokojšcš ocenę NATO prezentuje dyrektor PISM, Marcin Zaborowski.

Obecnie flanka wschodnia nie jest wzmocniona ani szczególnie broniona. Nie mówiliœmy nigdy tego wprost, ale w NATO sš dwie kategorie państw: w jednych znajdujš się bazy, w drugich ich nie ma. Do niedawna nie było nawet planów ewentualnoœciowych

— wskazuje Zaborowski.

Z jego wypowiedzi wynika, że w NATO wcišż na kwestie bezpieczeństwa państw Europy Œrodkowej patrzy się jako na funkcję stosunków Zachodu z Rosjš.

W politycznej deklaracji sygnowanej przez NATO i Rosję zapisano wówczas (gdy Polska wstępowała do NATO – sż), że sojusz nie będzie umieszczał poważnych sił ofensywnych na terytorium nowych państw członkowskich, jeżeli nie dojdzie do radykalnej zmiany sytuacji w sferze bezpieczeństwa. Moim zdaniem, do takiej zmiany doszło, bo Rosja zajęła częœć terytorium innego państwa. Po drugie, według analityków, także rosyjskich, jedna brygada -– kilka tysięcy żołnierzy -– to nie sš poważne siły ofensywne. Trzymajšc się tej deklaracji, NATO na terytorium nowych państw członkowskich może zrobić więcej niż dotychczas

— tłumaczy dyrektor PISM, przekonujšc, że zaangażowanie Sojuszu w naszej częœci Europy jest niewystarczajšce.

Zaborowski wskazuje również, że niektórym działaniom agresywnym, jakie Rosja może prowadzić, NATO nie jest w stanie przeciwdziałać.

Nie obawiamy się pojawienia w naszych granicach obcych dywizji, lecz powtórki scenariusza ukraińskiego, czyli sabotażu, presji ekonomicznej, wojny informacyjnej. Sojusz musi okreœlić, jak będzie reagował na takie zagrożenia. Przed takim scenariuszem nie zabezpieczš nas plany ewentualnoœciowe czy wzmocnienie w Polsce obecnoœci Stanów Zjednoczonych. Potrzebna jest większa elastycznoœć intelektualna ze strony przywódców NATO, aby rozszerzać interpretację artykułu 5, żeby przeciwdziałać takim zagrożeniom i tak modernizować NATO, by stawiło czoła wyzwaniom niekonwencjonalnym

— wskazuje dyrektor PISM, zaznaczajšc, że obecnie takiej elastycznoœci nie ma.

W trzech ważnych materiałach dotyczšcych NATO pismo „Polska Zbrojna” przedstawia bardzo krytyczny obraz Sojuszu, który jest podstawš polskiego bezpieczeństwa. Niestety wiele uwag umieszczonych w piœmie jest zasadnych, a obraz ociężałego i nieporadnego Sojuszu w ostatnich latach widzieliœmy przy okazji podejmowania wielu NATO-wskich decyzji. Wydaje się, że rzetelna ocena Paktu jest bliższa temu, co można przeczytać w czasopiœmie MON, a nie temu, co oficjalnie mówiš politycy rzšdzšcy Polskš. Oni zdajš się przekonani, że Polsce obecnoœć w NATO zupełnie wystarczy.

Im bardziej Polska jest osadzona w strukturach NATO, tym jest bezpieczniejsza wobec konfliktu na Ukrainie. (…) Nasze starania muszš dotyczyć także większej obecnoœci NATO. Tu chyba jest konsensus, może nie zawsze słyszalny w każdym zakštku tej sali, ale jednak konsensus co do większej obecnoœci NATO na wschodniej flance, w Polsce

— tłumaczył w Sejmie Donald Tusk.

Z kolei Tomasz Siemioniak tłumaczył w sierpniu, że „optymalnym celem dla Polski jest utworzenie w naszym kraju baz wojskowych NATO”.

Wydaje mi się, że ten kierunek jest nieunikniony. Realne zagrożenia, nasza konsekwencja i wola wzmocnienia NATO sprawiš, że do tego celu dojdziemy

— powiedział Siemoniak. Wskazywał również na znaczenie artykułu 5., który jednak — czego władze Polski już nie przyznajš — nie zmusza krajów członkowskich do niczego. Mimo tego przekonanie, że NATO zapewni Polsce bezpieczeństwo widać niemal w każdej wypowiedzi władz.

Nie należy się oczywiœcie dziwić narracji władzy. Bazy NATO rzeczywiœcie sš w Polsce potrzebne. Trudno spodziewać się, by rzšdzšcy oficjalnie deprecjonowali polskie sojusze i wskazywali, że nie majš one znaczenia. Atakowanie najważniejszego sojuszu, w jakim jest Polska, byłoby samobójcze. Jednak oficjalna zasłona narracji władzy powinna być wykorzystywana z korzyœciš dla Polski. Rzetelne władze mówišc, że liczš na NATO, powinny jednoczeœnie znać prawdziwy obraz Paktu, co musiałoby je skłaniać do pracy na rzecz poprawy polskiego bezpieczeństwa. Takie bezpieczeństwo zapewnia dziœ własny potencjał obronny oraz silne polityczne sojusze.

Polska powinna zatem prowadzić suwerennš i aktywnš politykę zagranicznš, a także działać na rzecz polskiej obronnoœci. Niestety rzšd Donalda Tuska, władza w Polsce od lat robi dokładnie odwrotnie. Mówišc wiele o zaufaniu do potęgi NATO, niszczy narzędzia, które sojusznicze gwarancje miałyby szanse przekuć w realne działania.

Państwo bezsilne i niepoważne ma marne szanse na pomoc Sojuszu w chwili prawdziwego zagrożenia. Należy liczyć, że mówišce o tym czasopismo MON trafi na biurka władzy w Polsce. Choć można mieć wštpliwoœci czy ma ono szanse cokolwiek zmienić…
autor: Stanisław Żaryn Ps. “Si vis pacem, para bellum” – Jeœli chcesz pokoju, gotuj się do wojny !!!! Tylko armia narodowa ma motywację do obrony danego terytorium. Po odejœciu mafii PO powinniœmy odbudować armię, mamy mało czasu.

Gen. Richard Shirreff: NATO nie ma doœć sił, by sprostać Rosji. W razie eskalacji kryzysu na Ukrainie armie NATO w Europie nie majš doœć sił, by sprostać potencjalnym wyzwaniom ze strony Rosji. Z takim ostrzeżeniem wystšpił tydzień przed szczytem NATO w Walii brytyjski generał sir Richard Shirreff – były zastępca głównodowodzšcego sił NATO w Europie.

- Myœlę, że realia sš takie, iż NATO byłoby w bardzo wielkich tarapatach i miałoby wielkie trudnoœci, by wystawić na lšdzie, morzu i w powietrzu – ale zwłaszcza na lšdzie – siły konieczne do powstrzymania jakiejkolwiek formy rosyjskiego zagrożenia – powiedział telewizji BBC generał Shirreff, który do marca był zastępcš w europejskim dowództwie NATO.

Dodał, że choć to niepopularne, sojusznicy – zwłaszcza w Europie – muszš przeznaczyć więcej œrodków na obronę. – Państwa europejskie będš musiały sięgnšć do kieszeni i wydać więcej na obronę. Tylko cztery państwa spoœród 28 wydajš na obronnoœć więcej niż minimum 2% PKB, do czego zobowišzało się wszystkich 28 państw za stołem Rady Północnoatlantyckiej – powiedział były najwyżej postawiony europejski dowódca sił NATO.
Wœród tych czterech państw nie ma Polski pomimo znacznego zwiększenia w tym roku planowanych wydatków obronnych.

- W 2015 r. – z racji spłaty ostatniej częœci rachunku za samoloty F-16 – nie zwiększymy pułapu wydatków na obronę, utrzymamy go na poziomie procentowym z 2014 r., ale będziemy chcieli uzyskać wskaŸnik 2 proc. w 2016 r. – zapowiedział właœnie w sejmie Donald Tusk. Dodał, że rzšd chce zwiększenia struktur NATO w Polsce. Takie same postulaty zgłasza prezydent Bronisław Komorowski. Polska w najbliższych latach ma wydać 130 mld zł na modernizację wojska. Ps. Każdy kraj z tych 28 wzmiankowanych jest zadłużony na wielokrotnoœć swych budżetów wojskowych. Odliczyć pseudogospodarke tych państw opartš na “pożyczkach i dodruku pienišdza” to realnie pozostaje od 1/3 do 2/3 statystycznie ukazywanej przez Eurostat produktywnoœci tychże gospodarek. Budżety wojskowe pochłaniajš nie 2% realnej gospodarki, lecz wielokrotnie więcej (rozumiejšc przez pochłanianie zużycie surowców, zasobów ludzkich i intelektualnych). Z tych 28 krajów, 10 państw ma realnie w mld euro większy dług niż Rosja.(W tym Polska–zadłużenie liczone w mld euro Polski większe niż Rosji, choć Rosja ma większš gospodarkę) Takie sš fakty.

Klawiaturowo-kanapowym putinologom ws. interwencji zbrojnej Rosji na Ukrainie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:33

PB: Donbas nie miał wyboru, musiał chwycić za broń. Inaczej doznałby rzezi zapowiedzianych masakrami Odessa i Mariupol. Srulo-junta zrobiłaby wszystko, żeby wywołać wojnę domową. Oświadczenia Rosji o nieuznaniu republik itp. mogły służyć  do kamuflażu zainteresowania Rosji w utrzymaniu Donbasu w swej orbicie, jeśli nie przywrócenia Ukrainy do normalki, od której zależy harmonijna ko-egzystencja z Rosją. Oficjalne uznanie republik mogło NATO wykorzystać jako “agresję”. Bardziej niewinne rzeczy srule próbują tak oczerniać, np. Biały Konwój.

Poza prawdopodobną pomocą “lekką” wojskową, Rosja na pewno pomaga republikom dyplomatycznie i info-wojną. To nie bagatela.

Czy czekanie na rzekomo bardziej sprzyjający moment zmieniłoby coś? Junta miałaby czas wzmocnić armię, bez demoralizujących skutków ekspozycji wojsk na frontową rzeczywistość (co dodatkowo wzmocniłoby siły junty). Liczba ofiar cywilnych byłaby podobna, bo prawosieki itp. mordowaliby ludność bez oporu.

Natomiast przyłączanie się in. regionów do buntu byłoby spowolnione przez brak czynnika uświadamiającego tak wojska jak i ogólną ludność Ukrainy o strasznych realiach bratobójczej wojny dla srulowych interesow. Myślę, że tak jak się stało, daje lapsze i szybsze szanse osiągnięcia celu: obalenia junty i normalizacji państwa Ukraina.

Ostatnie dni pokazują, że powstańcy czynnie i zbrojnie rozszerzają zasięg na następne republiki. Trafiają na częściowo już przygotowany grunt społecznego niezadowolenia, które tylko będzie rosnąć z porażkami sił junty i nadchodzącą matuszką zimą.

……………………

Klawiaturowo-kanapowym putinologom ws. interwencji zbrojnej Rosji na Ukrainie

Przemex 24.8.2014, drobne edycje Piotr Bein

Klawiaturowo-kanapowi specjaliści i eksperci nie potrafią zrozumieć, że Rosja nie może prowadzić imperialnej polityki, takiej jaką prowadziła za czasów carskich czy Stalina. Jest nieco słabsza niż za carów czy ZSRR, wiele strategicznie położonych i zasobnych terytoriów, które wcześniej wchodziło w skład Rosji carskiej, a potem ZSRR, jest obecnie poza jej granicami. Rosja je pomału odzyskuje, ale głównie pokojowo i na zasadzie dobrowolnej, np. Krym, czy poprzez tworzenie na obszarze b. ZSRR Unii Euroazjatyckiej, będącej konkurencją wobec systemu Unii tworzonych przez banksterów. Ewentualnie odzyskuje je w sposób militarny ale tylko w ostateczności i w sytuacji, kiedy jest pewna, że nie obróci się to przeciw niej, jak w przypadku wojny gruzińskiej, kiedy przyszła na pomoc atakowanej przez marionetkę banksterów Saakaszwilego Osetii Południowej.

Rosja nie może prowadzić imperialnej polityki, ponieważ wielu jej sojuszników z czasów ZSRR już nie istnieje, blok wschodni się rozpadł, niektóre kraje wchodzące w skład ZSRR i b. bloku socjalistycznego są obecnie wrogo do niej nastawione i zarządzają nimi marionetkowe wobec banksterów rządy, prowadząc antyrosyjską politykę (np. Polska, Rumunia czy kraje bałtyckie). Pomału w tych krajach w społeczeństwie i częściowo we władzach następuje otrzeźwienie.

Część sojuszników Rosji spoza bloku socjalistycznego już padła (jak Libia) albo dogorywa. Trwają w nich wojny domowe, rebelie czy kolorowe rewolucje sterowane z zachodu, jak w Wenezueli, Syrii czy na Ukrainie, lub są osłabieni kryzysem gospodarczym powstałym w wyniku upadku ZSRR i bloku socjalistycznego który je wspomagał gospodarczo oraz w wyniku reform narzuconych siłą przez banksterskie międzynarodowe instytucje finansowe i korporacje. Oczywiście Rosja stara się pozyskać nowych sojuszników, a dotychczasowych podnieść z upadku i kryzysu. Trwa to powoli, bo Rosja sama jeszcze się nie uporała ze skutkami upadku ZSRR ani skutkami rządów marionetkowego wobec zachodu Gorbaczowa, Jelcyna i familii oraz z uwagi na opór zachodu, który nie pozwala jej osiągnąć przewagi.

Jak w takiej sytuacji, kiedy trwa jeszcze dobijanie i zwalczanie agentury zachodu wewnątrz Rosji w postaci m. in. oligarchów, Rosja ma prowadzić politykę przy pomocy czołgów? Nie da się.

Rosja nie może sobie pozwolić na bieganie po świecie z bronią i grożenie każdemu, kto ma inne od niej zdanie, bo wtedy czym będzie się różnić polityka Rosji od polityki banksterskiego jedynego żandarma na świat, USA/NATO/Izrael i spółka – kastetu do bicia niepokornych narodów świata? Niczym. Rosja będzie takim samym agresorem, jak oni i za takiego będzie postrzegana i nic więcej. Oczywiście Rosja musi bronić swoich interesów również przy pomocy wojska ale tylko w ostateczności, kiedy nie będzie już innego wyboru i w taki sposób, aby nie spowodować swoimi działaniami zbyt dużej liczby ofiar w ludziach, sprzęcie i infrastrukturze i tym samym nie wpędzić się w koszty i nie spowodować buntu społeczeństwa oburzonego przeciągającą się kosztowną operacją wojskową.

Tak więc Rosja nie może wejść wojskowo na Ukrainę, przynajmniej na razie. Przejęcie Krymu było łatwe, bo wojska rosyjskie już tam legalnie były na podstawie umowy, więc zorganizowanie przejęcia przez zakamuflowane wojska rosyjskie pn. samoobrona Krymu było łatwe. W przypadku Donbasu jest już problem, bo Rosjanie żadnych baz tam nie posiadają (może to i dobrze, bo banderowski reżim też by je bombardował prowokacyjnie), więc zorganizowanie “samoobrony” na bazie tych wojsk jest niemożliwe. Poza tym Rosjanie nie mogą wkroczyć oficjalnie do Donbasu, bo zachód wykorzystałby to jako pretekst do przerzucenia dziesiątek tys. wyszkolonych najemników na Ukrainę z różnych części świata. Są do tego zdolni i są w tym doświadczeni jak widać. Mieliby pretekst do masowych dostaw broni, amunicji, zaopatrzenia dla najemników. Dozbroiliby również rodzime bandy banderowskie oraz Tatarów krymskich, rzuciliby odmóżdżonych ochotników z Polski, krajów bałtyckich, Rumunii czy nawet Węgier, podsycając i wykorzystując nacjonalizm, rusofobię i roszczenia terytorialne wobec Ukrainy.

Mogliby mieć w ten sposób pretekst do wciągnięcia NATO do wojny oficjalnie. Mogliby zaangażować wojskowo kraje członkowskie NATO z Europy Śr.-wsch., powodując konflikt regionalny na skalę podobną do bliskowschodniego. Uległyby zniszczeniu bardzo duży obszar, dziesiątki miast i wsi, rolnictwo i przemysł, ruruciągi dostarczające gaz i ropę na Zachód. Zabitych liczonoby nie w tysiącach a w milionach. Wojna toczyłaby się na obszarze wielu państw, podobnie jak kiedyś w Indochinach. Przez kraje sąsiadujące z Ukrainą musiałyby przebiegać szlaki zaopatrzenia dla najemników oraz wojsk walczących na Ukrainie przeciwko Rosjanom. Rosja musiałaby zakłócać dostawy sprzętu i najemników na Ukrainę bombardowaniami i ostrzałami rakietowymi szlaków dostaw oraz baz najemników i wojsk NATO. To zamieniłoby w ruinę sporą część Europy wsch. i samej Rosji, jako że NATO nie pozostałoby dłużne i spore obszary Ukrainy, Białorusi czy nawet Rosji byłyby bombardowane. Rosja pewnie podjęłaby działania odciążające front ukraiński, np. poprzez atak na państwa bałtyckie.

Nie wiadomo dokładnie, co interwencja mogłaby pociągnąć. Byłyby setki tys. uchodźców, bezdomnych, głodnych, zdesperowanych… rabusie, mafie i gangi wykorzystujące sytuację.

I tak już ledwo zipiące gospodarki państw Unii zdechłyby ostatecznie, powodując masowy wzrost bezrobocia, obniżenie poziomu życia, może nawet i głód i chłód przez wstrzymanie dostaw gazu czy ropy na Zachód z powodu zniszczonych rurociągów. Tutaj skorzystałoby banksterskie USA i jego sojusznicy na Bliskim Wsch., którzy mogliby przesyłać ropę i gaz po zawyżonych cenach do Europy, potężnie się wzbogacając, podnosząc swe gospodarki z upadku i zdobywając pieniądze do dalszego finansowania wojny. Bankierzy zachodni jak zwykle wzbogaciliby się na udzielaniu kredytów, produkcji i sprzedaży broni obu stronom.

Mało prawdopodobne, aby Rosja wyszła z tej wojny zwycięsko. Mogłaby przestać istnieć, a jeżeli już to musiałaby zainwestować ogromne pieniądze w odbudowę zniszczeń.

Rosja poszła po najmniejszej linii oporu. Nie wchodzi wojskowo na Ukrainę, nie reaguje na krwawe prowokacje junty kijowskiej w postaci np. regularnego ostrzeliwania jej terytorium przez artylerię ukraińską czy bombardowania obiektów cywilnych w Donbasie. Prowadzi wojnę rękami powstańców, ponieważ wie, że armia ukraińska jest zdemoralizowana, słabo uzbrojona, dowodzona i wyszkolona, niechętna do prowadzenia wojny z własnym narodem, a ochotnicze bojówki banderowskie nie mogą stawić czoła powstańcom, znającym teren, na którym walczą i mającym ludność miejscową za sojusznika. Część żołnierzy armii ukraińskiej dezerteruje, część przechodzi na stronę powstańców. Jeszcze inni uciekają do Rosji i tam zostają, albo powracają do domów i wolą iść do paki niż na front.

Powstańcom dodatkowo sprzyja katastrofalna sytuacja gospodarcza kraju, systematyczne obniżanie się poziomu życia, rosnące koszty i zbliżające się widmo katastrofy humanitarnej związanej z nadchodzącą zimą i brakiem dostaw gazu i ropy z Rosji oraz brakiem węgla oraz i tak drogiej żywności w sklepach.

Oliwy do ognia dolewa pełna mobilizacja ogłoszona przez zagrożoną wyginięciem juntę. To już powoduje masowe protesty, zamieszki, bunt, w perspektywie spowoduje wypowiedzenie posłuszeństwa przez kolejne regiony wchodzące w skład Ukrainy i rozszerzenia się powstania na nie (Zakarpacie) i tym samym otwarcia wielu frontów, z którymi junta będzie się musiała zmierzyć. A na to nie ma już środków wojskowych ani pieniężnych. Czas junty jest policzony tym bardziej, że NATO się oficjalnie nie angażuje wojskowo z braku wystarczającego pretekstu, potrzebnego na zgodę społeczeństwa i instytucji międzynarodowych dla dostarczania pomocy wojskowej dla junty kijowskiej i interwencji wojskowej NATO na Ukrainie.

NATO/USA dostarczają pomoc po cichu ale jest ona za mała, by zmienić przebieg wojny. Część tej pomocy wpada w ręce powstańców, którzy systematycznie przejmują konwoje z zaopatrzeniem dla armii albo je niszczą. Aby zmienić sytuację militarną na froncie na korzyść junty, trzeba masowych dostaw nowoczesnej broni, czołgów i wozów opancerzonych, amunicji, żywności, broni przeciwpancernej, wyrzutni rakietowych i wszelkiego innego zaopatrzenia. Potrzeba też całkowitej reorganizacji armii, jej ponownego szkolenia oraz podniesienia morale, co jest już chyba niemożliwe. Potrzeba pomocy finansowej dla dalszego prowadzenia operacji zbrojnej, reorganizacji armii i podtrzymywania ukraińskiej gospodarki, aby nie zdechła.

Ale na to Zachód na razie nie pójdzie, bo nie ma pretekstu. Poza tym taka operacja jest zbyt kosztowna i zbyt widoczna. Niewiadomo jak zareagowałaby Rosja, czy nie uznałaby niepodległości republik donieckiej i ługańskiej i nie rozpatrzyła ponownie wniosków o ich przyłączenie do Rosji i czy nie wkroczyłaby wojskowo na ich terytorium, co równałoby się z utratą Donbasu przez juntę. Albo Rosja rozpoczęłaby masowe dostarczanie powstańcom nowoczesnej broni i wyszkolonych ochotników.

I kolejna sprawa to samo powstanie. Wielu oskarża Rosję o zdradę powstańców i nie udzielanie im pomocy wojskowej. Na ile powstanie było skonsultowane/skoordynowane z władzami na Kremlu, a na ile to była samowolka przywódców buntu przeciw uzurpatorskiej juncie w Kijowie? Jeżeli była to samowolka, to jest to w pewnym sensie zdrada interesów narodowych Rosji i niepotrzebne wciąganie Rosji w wojnę i koszty i narażanie życia cywilnej ludności Donbasu. Więc powstańcy w pewnym sensie byliby sami sobie winni, że rozpoczęli powstanie w niewłaściwym dla siebie momencie, kiedy junta była jeszcze zbyt silna. Powinni powstanie rozpocząć później, w sytuacji nieuchronnego upadku gospodarczego kraju i związanej z tym katastrofy humanitarnej. Tym razem byłoby to powstanie ogólnokrajowe, nie ograniczone do terytorium Donbasu jak obecnie. Miałoby większe szanse powodzenia, być może nawet byłoby dużo mniej ofiar i zniszczeń a struktury siłowe być może częściowo przeszłyby na stronę narodu przepędzając juntę, zagranicznych najemników i banderowskie bojówki jej służące.

Niemniej powstanie się rozpoczęło. Nie sądzę, że pomimo niechęci Moskwy do powstania i nawoływała do deeskalacji konfliktu oraz opuszczenia ukupowanych budynków po obu stronach i rozbrojenia uzbrojonych band po obu stronach konfliktu, Rosja opuściła powstańców i im nie pomaga, Rosja nie może opuścić swoich ludzi bo będzie to dla niej groźne, po za tym gdyby powstańcom Rosja nie pomagała to powstanie dawno by padło.

Rosja nie musi a nawet nie może dostarczać masowo nowoczesnych czołgów, wozów opancerzonych czy wyrzutni rakiet bo mógłby to wykryć wróg i krzyczeć, że Rosja wspomaga powstańców. Powstańcy mają dość ciężkiej broni na Ukrainie którą zdobyli i wciąż zdobywają na armii ukraińskiej i gwardii narodowej oraz w zajętych przez powstańców bazach ukrów. Rosja może się ograniczać do dostaw broni lekkiej, amunicji, zaopatrzenia, żywności, leków, części do czołgów czy innego uzbrojenia, danych wywiadowczych, wszelkich informacji o aktualnym położeniu wojsk ukrów, zdjęć satelitarnych a także okazjonalnych przerzutów wyszkolonych ochotników przez granicę i czasami ciężkiej broni, ale identycznej jak broń ukrów.

Powstańcy tej rosyjskiej pomocy muszą oczywiście taktycznie zaprzeczać. Zresztą nie po to powstańcy prowadzą od początku powstania ciężkie walki o kontrolę na rosyjsko-ukraińską granicą i to o jak najdłuższy jej odcinek, aby móc ludność ewakuować do Rosji i w ten sposób oczyścić strefę działań wojennych i ograniczyć straty cywilne i aby dobrze zamaskować pomoc dostarczaną powstańcom.

Przecież powstańcy nie wszystko mogą wyprodukować u siebie, nie zawsze udaje im się zdobyć odpowiednią ilość sprzętu, amunicji czy żywności a chałupnicza produkcja amunicji czy broni np. rakiet do systemów grad czy huragan czy pocisków artyleryjskich jest w warunkach domowych raczej niemożliwa z powodu braku środków czy odpowiednich części.

Tak samo z naprawą uzbrojenia, części nie biorą się z nieba, chałupnicza produkcja nie zawsze się sprawdza i nie zawsze jest możliwa z powodu braku odpowiednich maszyn produkcyjnych i odpowiednich surowców czy wykwalifikowanej ekipy. Istnieją oczywiście fabryki przejęte przez powstańców, ale nie ma ich na tyle, aby zaspokoić potrzeby powstańców. Poza tym cały przemysł Donbasu stoi, włącznie z kopalniami, z powodu bezustannych bombardowań i ostrzałów rakietowych, artyleryjskich, lotniczych, czy walk prowadzonych na głównych drogach, które są w ten sposób blokowane. To skutecznie niszczy infrastrukturę przemysłową, transportową, energetyczną czy wodną Donbasu uniemożliwiając dostarczanie czegokolwiek do zakładów. Jak więc w takich warunkach przemysł zbrojeniowy Donbasu ma działać? Chałupnicza produkcja z tych samych względów również jest zakłócona.

Logiczne jest więc, że Rosja musi dostarczać przynajmniej ograniczoną pomoc powstańcom tak, aby nie padli. Tylko się z tym nie eksponuje (jak chcieliby niektórzy analitycy kanapowo-klawiaturowi) aby nie dostarczać powodów do agresji NATO na Ukrainę.

Dokąd powstaniu – na Charków, Dniepropietrowsk czy Odessę?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 01:01

Dokąd powstaniu – na Charków, Dniepropietrowsk czy Odessę?

Wiktor Kuzowkow 27.8.2014, przekład-skrót Piotr Berin

Rozpoczęta kontr-ofensywa na wybrzeże M. Azowskiego i Mariupol, drugi ośrodek przemysłowy Donbasu, może pójść na Charków, Dniepropietrowsk lub dalej wzdłuż wybrzeża, po wyzwoleniu republik Donieck i Ługańsk.

Powstańcom potrzeba dowodu udanej kontr-ofensywy, więc kierunek na M. Azowskie jest drugorzędny, lecz pwodzenie tam zapewniłoby tył morski na granicy z Rosją, a to z kolei – dostawy pomocy wojskowej np. z Abchazji, Płd. Osetii.

Dotychczasowe porażki junty na froncie (fiasko ataków, duże straty wojsk i sprzętu, słabe garnizony) świadczą o taktycznej niegramotności dowództwa sił junty, powstańcom dają znaczne możliwości w przypadku kontynuacji kontr-ofensywy.

Niewiadomo, jak skończy się obecny marsz na Mariupol, ale siły powstańcze rosną tak, że za parę tygodni mogłyby głębokowejść w kierunku Charków czy Dniepropietrowsk.

Kijów nie kwapi się odejść od ultimatum zniszczenia powstania, Doniecka i Ługańska, a Poroszenko zamierza zabrać się za Noworosję w nowej kampanii wojennej, po umocnieniu swej władzy. Zachęca go do tego 3 mld $ obiecane na modernizację armii.

Na razie czas pracuje dla powstańców, lecz jeśli juncie udałoby się przetrwać zimę, będzie na odwrót. А bez zagrożenia utratą kolejnych regionów, powstańcy nie mają pałki na Kijów, nawet jeśli junta zgodziłaby się na jakieś minimalne ustępstwa.

Wchodzą w grę trzy możliwe kierunki, jak następuje:

Charków

Region jest wysoko motywowany na federalizację: duży procent etnicznych Rosjan, silny przemysł, tradycyjne ciążenie do Rosji i jej układu celnego. Ludność Charkowa i in. ośrodków przemysłowych poprze powstańców. Wzmocnioby to też info-wojnę – wyzwalanie a nie podbój.

Charkowszczanie doznali najbrutalniejszego na Ukrainie stłumienia buntu, centralnego z początku na Ukrainie Płd.-wsch., w tym wysłane przez SBU szwadrony śmierci przeciw aktywistom, aresztowania, pacyfikacje… Wielu ukrywa się, zeszło do podziemia. Nie raz słyszeliśmy o powodzeniu akcji charkowskiej partyzantki, o kolejnych demonstracjach, a zdjęcia z akcji charkowskich neo-faszystów dostają na necie negatywne komenty…

Sympatia miejscowych nierozstrzyga jednak w decyzji militarnej. Bardziej liczą się przygotowanie kontr-ofensywy, przewaga nad wrogiem, warunki оperacyjne i topograficzne…

Bardziej prawdopodobny - Dniepropietrowsk

Geograficzne położenie miasta wręczyłoby powstańcom niedalekie Zaporoże, a Charkowszyzna okazałaby się juncie w niekomfortowej sytuacji operacyjnej. Wzięcie Dniepropietrowska rozwiązałoby powstańcom większość miejscowych zadań, realizując trzon celu głównego: utworzenia Noworosji od Charkowa po Odessę. Zdobycie Dniepropietrowska i Zaporoża przesądziłoby los regionów Chersoń i Nikołajew, skąd bliżej do Kijowa.

Z zajęciem Dniepropietrowska, pozostałyby tylko dwa duże ośrodki oporu na Ukrainie środkowej i płd.: Odessa i Kijów (jakiej jakości garnizony obronne?).

Kierunek ten jest jednak problematyczny. Miastem rządzą ludzie o poważnych możliwościach, motywowani utrzymać miasto za wszelką cenę. Mogą liczyć na wsparcie przez juntę.

Zaporoże niepodal też może stawić poważny opór wojskowy. Z obu miast można utworzyć węzeł obrony, trudny do pokonania nawet przez regularną armię.

Kierunek azowski: Melitopol i ku granicy Krymu

Omijając Zaporoże od płd., kontr-ofensywa mogłaby podążać wzdłuż wybrzeża M. Azowskiego, by zapanować nad jego ukraińskim odcinkiem. Od płn. i płn.-zach., Melitopol chroni ogromny Zbiornik Kachowski, dając powstańcom korzyść przy obecnym uzbrojeniu sił junty. Odległość miasta od Mariupola 150 km; nawet przy obecnej liczebności i technice wojennej powstańców byliby oni w stanie wziąć miasto.

Miasto nie jest jednak stolicą zaporożczyzny i deklaracja suwerennosci nie miałaby wielkiej mocy.

Zaś w samym Zaporożu nie tak różowo jak chciałaby junta i sytuacja może odmienić się na korzyść powstańców, gdy zaczną zamykać się większe zakłady produkcyjne w mieście.

Rozciągnięcie frontu azowskiego skompensuje możliwość wycofać się na morze z każdego punktu wybrzeża, odizolowanego przez wroga, albo ujść do granicy z Krymem.

Wniosek

Który kierunek wybiorą powstańcy? Najprawdopodobniej Charków. To tylko jedna więcej republika, ale nienajgorszy etap przejściowy.

Dniepropietrowsk i Zaporoże najbardziej pożądane, lecz najmniej prawdopodobne dla bieżącego układu sił, chyba że fanatyczne siły junty zaczną uciekać w panice, а regularne wojsko podda się.

Kierunek azowski, też przejściowy, ma perspektywy dalszych możliwości kontr-ofensywy. Byłby kontynuacją działań na wybrzeżu. Zależy od wzięcia Mariupola.

Możliwy mniej prawdopodobny wariant szturmu na Melitopol z jednoczesną aktywizacją działań razwiedkowo-sabotażowych w zaporożskiem. Jeśli Charków powstanie otrzymawszy takie wsparcie powstańcow, Kijów miałby problem już w 2 dodatkowych ważnych regionach. Ale sił na razie brak powstańcom na taką działalność wielokierunkową.

Jakkikowiek wariant wybraliby powstańcy, junta przestraszy się dopiero, gdy jej siły zostaną odparte spod Doniecka i Ługańska i miastom tym przestaną zagrażać pośrednie działania.

27/08/2014

CO WIDZIELI W ŁUGAŃSKU KIEROWCY BIAŁEGO KONWOJU [pl]

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:49

KIEROWCY Z KONWOJU HUMANITARNEGO OPOWIEDZIELI, CO ZOBACZYLI W ŁUGAŃSKU

Tłumaczył Janusz Mischke

Po zobaczeniu w Ługańsku następstw „antyterrorystycznej” operacji, przeprowadzanej przez władze z Kijowa, kierowcy z konwoju humanitarnego zamierzają pracować bezpłatnie.

- Ludzie witali nas ze łzami w oczach – powiedział kierowca ciężarówki z numerem 234 umieszczonym na przedniej szybie pojazdu, Andrej Koniejew, jadący jako wolontariusz z regionu Orienburga.

- Dostarczyliśmy towary w samym najgorszym czasie dla miasta, głód w mieście osiągnął takie rozmiary, że ludzie zamiatali z ziemi ziarna gryki, które rozsypały się, w czasie rozładowywania towarów, z nielicznych rozerwanych worków. Obecnie w Ługańsku nie ma elektryczności i jakiejkolwiek łączności, lekarstw i wody. Dlatego mieszkańcy dowiedzieli się o tym, że dostarczyliśmy im grykę, z komunikatów wygłaszanych przez wielkie głośniki. Ludzi z wózkami szukano po całym Ługańsku i w końcu ludzi dowożono autobusami do miejsc rozładunku. A potem dochodzili pojedynczo zwykli mieszkańcy miasta. Kobiety przynosiły fotografie swoich dzieci i płacząc prosiłty, by nie zostawiać ich w biedzie.

Andrej Aleksiejewicz, kierowca z regiony Wołgogradu opowiada:

- Przykro było widzieć to wszystko. Nocą pomagałem miejscowym rozładowywać samochód i niespodziewanie do mnie podeszła mała dziewczynka, mająca może z dziewięć lat. Dałem jej swoje owocowe konfitury z przydziału. Rzuciła się ona na nie jakby nie jadła niczego od wielu dni. Dałem jej swój cały przydział żywności i ona odbiegła ode mnie na stronę i coś z tego zjadła, a resztę poniosła ze sobą, może zaniosła to dla swojej rodziny, jeśli ta jeszcze żyła, a może dla siebie na później. Skąd ona przyszła i dlaczego o tak późnej porze – już nie zdążyłem się o to spytać. Swoimi przydziałami żywności podzielili się z mieszkańcami liczni kierowcy. Konwój humanitarny przywiózł do Ługańska nie tylko produkty żywnościowe, ale również najpotrzebniejsze medykamenty (szczególnie dla chorych na serce i dla diabetyków), a także generatory prądu elektrycznego. Wiedząc, że na miejscu rozładunku w Ługańsku nie uda się ich uruchomić, chłopaki z konwoju, jeszcze na miejscu postoju przy granicy, przygotowali akumulatory i napełnili baki generatorów olejem napędowym.

Ci, którzy byli wcześniej w Ługańsku, mówili, że „nie myśleli, iż zobaczą tak miłe miasto”. I ci, którzy wcześniej tu bywali teraz łapią się za głowę widząc obecne ruiny. Szczególnie mocno ucierpiał sektor prywatny – w niektórych rejonach co drugi dom jest całkowicie zburzony lub spalony do cna, spostrzegło to wielu kierowców z konwoju. Prawie we wszystkich domach są wybite okna, a szyby okienne wybite w całym mieście. Odłamkami są obsypane wszystkie drogi i otoczenia domów. Utrudniają przejazd porwane przewody elektryczne trakcji trolejbusowej. Na ulicach walają się stosy śmieci, papierów, gazet i liczne inne przedmioty, jak zabawki, odzież dziecięca, książki.

- Ja takie coś widziałem wcześniej tylko w telewizorze i było bardzo przykre oglądanie tego w rzeczywistości – mówił dalej Sieriej Aleksiejewicz – to tak tak jakby urażony i rozzłoszczony dzieciak bawił się rozrzucając wszystkie swoje rzeczy po całym domu. Tylko tu, to nie zabawa. Tu wszystko jest prawdą. To straszne.

Kierowcy mówili także, iż rozładunek przebiegał pod „salutem” kolejnych ostrzałów z automatycznej broni.

- Czekaliśmy 10 dni na Czerwony Krzyż, który w sumie nie wypełnił swojej misji. Nie doczekaliśmy się ich i pojechaliśmy sami. Oczekiwać dłużej na nich już nie było można. Nie wiem co o nas piszą w internecie, ale ja wierzę, że wszystko zrobiliśmy prawidłowo – mówi Andriej – Wyjazd ten umocnił nas wszystkich w przekonaniu, że pomoc musi być nadal udzielana. Liczni gotowi są podjąć się ponownej takiej ekspedycji choćby następnego dnia.

Lavrov: Western politicians incite public opinion, and then claim people force them to take anti-Russian measures

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:41

http://rt.com/news/183136-west-russia-confrontation-lavrov/

​Canada to Russia: ‘We will defend our sovereignty in the Arctic’

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:33

​Canada to Russia: ‘We will defend our sovereignty in the Arctic’

Fukushima disaster bill more than $105bn, double earlier estimate

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:32

Fukushima disaster bill more than $105bn, double earlier estimate – study

Ukraine 27.8.2014 :) Lugansk factory evacuated to Russia w. crew / Lugański zakład ewakuował się do Rosji z załogą

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:32

Dutch farmers destroy crops because of embargo on Russia / Rolnicy Holandii niszczą plony z powodu embarga na Rosję

ANALYSIS [ru] Insurgent counter-offensive options: Kharkiv, Dnepropetrovsk, Odessa?

ANALIZA [pl] Dokąd powstaniu – na Charków, Dniepropietrowsk czy Odessę?

Lavrov: Russia not interested in breakup of Ukraine / Lawrow: Rosja nie chce rozpadu Ukrainy

Lavrov: Almost 1 million Ukrainian refugees in Russia / Lawrow: Niemal 1 mln uchodźców ukraińskich w Rosji

Poroshenko wants to internationalize situation, turn it into conflict Ukraine-Russia / Poroszenko chce zrobić sytuację w międzynarodową, obrócić w konflikt Ukraina-Rosja

Donetsk republic controls its whole border w. Russia / Republika Donieck panuje nad całą swą granicą z Rosją

Fully armed 400-strong unit flees war for home city / Jednostka 400 wojsk zwiewa z frontu do Iwano-Frankijska w pełni uzbrojona

BREAKING VIDEO PICS Novorussia army took Novoazovsk, tanks in town / Armia Noworosji zajęła Nowoazowsk, czołgi w mieście

Less than 10% left of 51st brigade / Z 51. brygady zostało mniej niż 10%

Junta force unit commander, Semenchenko blames defence minister for treason, promises to join Kiev demonstrations / Dowódca formacji sił junty, Siemienczenko wini min. obrony o zdradę, obiecuje dołączyć do demonstracji w Kijowie

VIDEO Powstańcy dobijają wycofujące się bataliony junty / Insurgents finish off retreating junta battalions

VIDEO Dispersed by insurgents, junta pacification units flee Ilovaysk / Rozproszeni przez powstańców, pacyfikatorzy kijowscy wieją z Iłowajska

129 Ukrainian soldiers and national guard troops surrender in Starobeshevo / 129 żołnierzy armii Ukrainy i gwardii narodowej poddało się w Starobieszewie

:) Lugansk machine maker evacuated to Russia w. crew / Lugański zakład ewakuował się do Rosji z załogą

Junta forces continue to shell civilian targets / Junta nadal bombarduje cele cywilne

Four-fold increase in insurgent volunteers, 6 more republics to go sovereign / 4-krotny wzrost ochotników-powstańców, 6 dalszych republik sięgnie po suwerenność

Szczecin miejscem straszaka NATO przeciw Rosji na “Ukrainie” / NATO will beef up its troops in Poland against Russia in “Ukraine”

Kiev’s confrontational position has not proven itself / Konfrontacyjna linia Kijowa nie zdała egzaminu

Witnesses: 51st brigade routed – unknown number fell, 40 officers and soldiers taken POW / Swiadkowie: 51. brygada (Wołyń) rozgromiona – nieznana liczba poległych, 40 oficerów i żołnierzy wziętych do niewoli

UN rep failed to find ‘humanitarian catastrophe’ in Donbass / Przedstawiciel ONZ niezauważył w Donbasie ‘humanitarnej katastrofy’

Donetsk republic army chief of staff: We’re not interested to cease fire in evolving counter-offensive / Szef sztabu armii republiki Donieck: Nie jesteśmy zainteresowani zawieszeniem ognia w rozwijającej się kontr-ofensywie

TEPCO Drops Bombshell About Sea Releases; 8 Billion Bq Per Day

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:42

TEPCO Drops Bombshell About Sea Releases; 8 Billion Bq Per Day

26/08/2014

Ukraine 26.8.2014 E. Ukrainians bury dead in backyards / W Donbasie, zabitych grzebią na podwórkach

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:06

VIDEO-MAP Summary 26.8.2014: Novorussia army presses southwards, lesser north &  west, junta forces in several encirclements, Saur-Mogila and Starobeshevo taken, enemy counter-attacks unsuccessful, Metalist encirclement next / Armia Noworosji prze na płd., mniej na płn. i zachód, siły junty w kilku kotłach, Saur-Mogiła i Starobieszewo wzięte,  kontr-ataki wroga nadaremne, kocioł Metalist następny

‘Donbass’ battalion commander asks Red Cross for help / Dowódca batalionu ‘Donbas” prosi o pomoc Czerwony Krzyż

Russian Red Cross to discuss White Convoy.2 / Rosyjski Czerwony Krzyż  omówi Biały Konwój Bis

Donbass Russians call the world to help / Rosjanie donbascy proszą świat o pomoc

Amvrosiyevka encirclement: junta force company surrenders near Kuteynikovo / Kocioł Amwrosijewka: kompania sił junty poddała się k. Kutejnikowa

Donetsk republic army took Starobeshevo, pressed junta forces out from Ilovaysk / Armia repiubliki Donieck wzięła Starobieszewo, wyparła siły junty z Iłowajska

Donetsk republic doesn’t want federalized Ukraine nor Ukraine as is / Republika Donieck nie chce federalizacji ani Ukrainy jaka jest

US “aid” to Donbass: White Convoy.2 would be a provocation / “Pomoc” USraela dla Donbasu: Biały Konwój Bis byłby prowokacją

VIDEO Kherson region: Hitler-fan, Russia-hater  governor ousted, wives demand husbands back from war alive  / Region Chersoń: miłośnik Hitlera, nienawistnik Rosji zdjęty z gubernatora, żony żądają powrotu mężów z frontu żywymi

Zbrodniarze wojenni: 2 mieszkanki Doniecka naprowadzały ogień junty na skupiska cywili za zapłatą / War criminals: For pay, 2 female residents of Donetsk  guided junta shelling onto concentrations of civilians

Donetsk republic forces re-took Saur-Mogila height, junta losses being counted / Siły republiki Donieck odbiły wzgórze Saur-Mogiła, straty junty w toku zliczania

Defenders of Donbass: 7k junta troops encircled in 3 groups have till tomorrow to surrender / Obrońcy Donbasu: 7 tys. wojsk juntu w 3 kotłach mają do jutra poddać się

Donetsk republic army chief of staff: “We guarantee to all officers and soldiers to save their lives and protect them upon ceasing to resist? / Szef sztabu armii republiki Donieck: “Gwarantujemy wszystkim oficerom i żolnierzom chronić ich życie i bezpieczeństwo po zaprzestaniu oporu”

Polish general: Without NATO, Russia will defeat Poland over 3 days / Gen. Skrzypek, bez NATO, Rosja pokona Polskę w ciągu 3 dni

Losses of Ukrainian Orthodox Church in present war / Straty Cerkwi Ukraińskiej w bieżącej wojnie

ЕU prepares for no gas from Russia /UE gotowi się na wypadek zamknięcia gazu z Rosji

Insurgents continue to press towards Mariupol, reconnaissance-sabotage units effective, large losses of junta’s national guard / Powstańcy prą na Mariupol, grupy razwiedkowo-sabotażowe skuteczne, duże straty gwardii narodowej junty

Powstańcy: prawie cały odcinek granicy od Saur-Mogiły do M. Azowskiego – nasz / Insurgents: almost the whole border section between Saur-Mogila and Azov Sea under our control

VIDEO Under insurgent attacks, junta forces retreat, leaving  weapons and ammo behind. Donetsk under fire. 10 cars w. civilians barbarically destroyed by junta forces / Pod presją powstańców, siły junty wycofują się, zostawiając broń i amunicję. Donieck bombardowany. 10 aut z cywilami barbarzyńsko zniszczyły siły junty

Ukrainian army units fully retreated from Ilovaysk, leaving pacification battalions encircled by insurgents / Jednostki armii Ukrainy odeszły z Iłowajska, zostawiając bataliony pacyfikacyjne w okrążeniu powstańców

Russian reporters held by Right Sector – freed / Zatrzymani przez prawosieków reporterzy z Rosji – uwolnieni

Donetsk: second church destroyed in the last 3 days, no casualties /Donieck: 2-ga cerkiew zniszczona a ciągu 3 dób, nie ma ofiar

VIDEO [en] E. Ukrainians bury dead in backyards, roads to cemetery dangerous / W Donbasie, zabitych grzebią na podwórkach, droga na cmentarz niebezpieczna

E. Ukrainians bury dead in backyards, roads to cemetery dangerous

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:02

E. Ukrainians bury dead in backyards, roads to cemetery dangerous

Prof. Majewska: Ujawniona prawda o szczepieniach

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:55

From: Maria Majewska
Date: August 25, 2014 7:23:55 PM PDT (CA)
Subject: Ujawniona prawda o szczepieniach

Zapewne wiele osób wcześniej słyszało lub czytało o tym, że praktycznie wszystkie publikacje, które wykazywały rzekome „bezpieczeństwo szczepień” i były publikowane w korporacyjnych  czasopismach oraz sprzedawane publiczności jako tzw. „medycyna oparta na dowodach”, były zafałszowane, a ich autorzy byli obarczeni konfliktami interesów (byli wynagradzani jawnie lub potajemnie przez kartele farmaceutyczne).  Broniący interesów w tych karteli establiszment medyczny wykorzystywał te pseudnaukowe fałszywki,  by zamykać usta krytykom bezpieczeństwa szczepień –   niezależnym naukowcom, lekarzom, rodzicom, dziennikarzom.  Mimo to, prawdy nie da się ukrywać  w nieskończoność, bowiem liczby trwale okaleczonych przez szczepienia dzieci i dorosłych liczone są dziś globalnie w setkach milionów.

Mimo niezbitych dowodów toksyczności szczepień i potwierdzających je setek niezależnych publikacji naukowych, establiszment medyczny promujący szczepienia dla zysków – w USA jest to CDC (Centers for Disease Control and Prevention), w Polsce Sanepid i Instytut Zdrowia Publicznego – nadal kłamie, nieustannie powtarzając mantrę, że szczepienia są skuteczne i bezpieczne.

Solidarność zawodowa szczepionkowców sprawiała, że dotąd wszyscy jednogłośnie zaprzeczali dowodom toksyczności szczepień.   Ostatnio jednak nastąpił przełom.  Amerykański naukowiec z CDC, dr William Thompson, ujawnił publicznie, że agencja ta świadomie fałszowała wyniki badań i tuszowała dowody toksyczności szczepień.  W przypadku, do którego przyznał się Thompson (gdyż ruszyło go sumienie), chodziło o badanie wykazujące, iż chłopcy, którzy otrzymali szczepionkę MMR przed ukończeniem 3 r. życia,  chorowali na autyzm o 340%  częściej niż ci, którzy potrzymali te szczepionkę po 3 r. życia.    Możemy mieć pewność, ze ta instytucja fałszowała  i nadal fałszuje dowody toksyczności także innych szczepionek. Powszechnie znane są zamówione przez CDC fałszywki Vestraetena i Thorsena dotyczące rzekomego bezpieczeństwa rtęci z szczepionkach.   Podobnie Sanepid  oraz IZP/PZH ukrywają  przed Polakami dowody powikłań poszczepiennych.  Warto posłuchać wywiadu, który dr Wakefield przeprowadził z dr Thomsonem na ten temat.  http://vimeo.com/user5503203/review/103711143/91f7d3d4d8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14754936

http://www.translationalneurodegeneration.com/content/3/1/16/abstract ttp://www.translationalneurodegeneration.com/content/3/1/16/abstract
Poszczepienne chroniczne choroby i zgony najprawdopodobniej tłumaczą też, dlaczego w USA obecnie kobiety umierają znacznie wcześniej niż ich matki.   Najczęściej wmuszane kobietom szczepienia to HPV i grypowe.  http://www.theatlantic.com/health/archive/2013/10/us-women-are-dying-younger-than-their-mothers-and-no-one-knows-why/280259/

25/08/2014

Zarżnięcie Foleya, kolejnym teatrzykiem dla głupich gojów

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:42

Zarżnięcie Foleya, kolejnym teatrzykiem dla głupich gojów

Ukraine 25.8.2014 Junta shelled queue for Russian aid, 7-yr old lost leg / Ostrzał poranił kolejkę po pomoc z Rosji, 7-latka straciła nogę

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:03

VIDEO Junta shelling ignited coking plant, damaged church in Yasinovka / Bombardowania zapaliły koksownię, uszkodziły cerkiew w Jasinowce

OSCE chief appeals for ‘de-centralisation’ of Ukraine / Szef OBWE apeluje o ‘decentralizację’ Ukrainy

Summary 25.8.2014: insurgents attack on all fronts / Powstańcy atakują na wszystkich frontach

VIDEO [en] French volunteers in Donbass war – interview / Wywiad z Francuzami-ochotnikami w wojnie o Donbas

VIDEO Motorola boys mop up Azov and Donbass-1 battalion in Ilovaysk / Chłopcy Motoroli zamiatają Iłowajsk po batalionach Azov i Donbas-1

Merkel: Ukrainian solution mustn’t harm Russia’s interests / Merkel: rozwiązanie na Ukrainie nie może zaszkodzić interesom Rosji

28th brigade fully routed / 28. brygada w pełni r0zgromiona

CIA Analysts Won’t Support White House Claims of Russian Culpability in MH17 / Analitycy CIA nie popierają oskarżeń Rosji o współudział w zestrzeleniu MH17

VIDEO [en/ru] Muslims Fighting for Donbass Against Fascism / Muzułmanie i Słowianie razem walczą o Donbas przeciw srulom

VIDEOS Junta goes on destroying Greater Donetsk: schools,churches, homes and innocent civilians / Junta nadal niszczy aglomerację Donieck: szkoły, świątynie, mieszkania, ofiary cywilne

Fearing a coup, Poroshenko sends Kolomoyski’s battalions and Right Sector to death in war / Obawiając się przewrotu, Prosieńko posyła bataliony Kolomojskiego i prawosieków na śmierć w wojnie

Kiev’s humanitarian aid: First ballistic missile hits Donetsk; civilian casualties / Pomoc humanitarna junty: 1-sza rakieta balistyczna uderza w Donieck: ofiary cywilne
Insurgent army intends to control Mariupol soon / Armia powstańcza zamierza szybko opanować Mariupol

BREAKING BARBARITY!!! Many wounded after junta forces shelled Lugansk queue for Russian aid, 7-yr old lost leg / W Lugańsku, ostrzał poranił wielu w kolejce po pomoc z Rosji, 7-latka straciła nogę

Donetsk republic starts to publish names of junta’s fallen and POW soldiers and officers / Republika Donieck zaczyna publikować nazwiska poległych i jenieckich żołnierzy i oficerów junty

War reporters: Donetsk begins counter-offensive / Reporterzy wojenni: Donieck zaczyna kontr-ofensywę

Ilovaysk bombed w. phosphorus / Bomby fosforowe na Iłowajsk

:) BREAKING White Convoy Bis: Moscow hopes Kiev will not obstruct / Biały Konwój II: Moskwa ma nadzieję, że Kijów nie zrobi przeszkód

White Convoy’s “collateral damage”: 12 out of 37 distribution centres open in Lugansk. Minimum ration 1 kg of roce, cereal and sugar, 3 meat cans, bag of tea, 10 L of water. Insurgents deliver if need be, Red Cross and OSCE observe / “Skutki uboczne” Białego Konwoju: w Lugańsku otwarto 12 z 37 punktów rozdziału pomocy. Minimalna racja 1 kg ryżu, kaszy i cukru, 3 konserwy mięsne, paczka herbaty i 10 L wody. Powstańcy dostawią w razie potrzeby,  Czerwony Krzyż i OSCE obserwują

At Ilovaysk, battalions Dnepr, Aydar & Shakhtersk lost 107 fallen, 78 wounded troops, 28 armoured veh., some of which insurgents will repair. Enemy breakthru at Mnogopolye loses 1 tank, 4 armoured veh., 14 other vehicles. Near Donetsk, 3 localities re-taken fully. 8-truck convoy w. ammo destroyed near Novoivanovka / Bataliony Dniepr, Ajdar i Szachtersk straciły 107 poległych i 78 ranionych, 28 wozów opanc., część do powstańczej reperacji. Przeryw wroga w Mnogopolje stracił 1 czołg, 4 wozy opanc., 14 samochodów. K. Doniecka, powstańcy odebrali w pełni 3 miejscowości. Konwój 8 ciężarówek z amunicją zniszczony k. Nowoiwanowki

Insurgents: In 3 encirclements, at least 7k troops blocked, armed with ca. 120 tanks, over 380 armoured veh., ca. 100 Grad & Uragan / Powstańcy: 3 kotły zablokowały co najmniej 7 tys. wojsk, ok. 120 czołgów, ponad 380 wozów opanc., ok. 100 Grad i Uragan

After yesterday’s encirclement of 5k +2k junta formations, another encirclement today: 40 tanks, 100 armoured veh.,  50 Grad and Uragan, over 60 artillery and mortar pieces / Kolejny kocioł po wczorajszym okrążeniu 5k +2k wojsk junty: 40 czołgów, 100 wozów opanc., 50 Grad i Uragan, ponad 60 dział i moździerzy

Merkel: don’t expect a breakthru at Putin-Poroshenko meeting in Minsk / Merkel: nie spodziewać się przełomu na spotkaniu Putin-Poroszenko w Mińsku

Moscow recognizes president Poroshenko hoping he will end war / Moskwa uznała prezydenta Poroszenko w nadziei, że on zakończy wojnę

Mariupol residents: junta forces leave town / Mieszkańcy Mariupola: siły junty opuszczają miasto

Yesterday’s supporters o Maidan, anti-junta today: Kiev’s “show over dead bodies”. Europe diapproves of Kiev parade, Merkeli insists on federalisation, suggests revision of  Ukraine borders / Wczorajsi majdanowcy przeciw juncie: Pokaz Kijowa “po trupach”. Europa niepochwala parady junty, Merkel nalega na federalizację, sugeruje zmianę granic Ukrainy

Painful critique of junta’s “Independence” Day / Bolesna krytyka Dnia “Niepodległości” junty

:) Kiev’s mayor, Klitschko furious at POW parade in Donetsk / Kliczko wściekły na paradę jeńców w Doniecku

Lavrov: POW parade in Donetsk not an abuse / Lawrow: Parada jeńców w Doniecku to nie nadużycie

PICS Donetsk: POWs paraded / Marsz jeńców w Doniecku

VIDEO Donetsk: POWs paraded / Marsz jeńców w Doniecku

Donetsk army re-took junta stronghold near Donetsk, captured POWs and military equipment / Armia doniecka odebrała juncie pozycję k. Doniecka, wzięła jeńców i sprzęt wojskowy

Putin nie zaatakuje NATO – M. Azowskie kluczem?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:27

Putin nie zaatakuje NATO – M. Azowskie kluczem?

Piotr Bein 24.8.2014

Pewnie ze Putin nie… To, czego chcieliby srule, robi tylko uzyteczny idiota, a Putin sie do takich niezaliczyl :) Obrona jest latwiejsza niz atak. On atakuje proxy-wojna na wszystkich plaszczyznach, w tym Bialy Konwoj.

Czy zrozumialem pana Edwarda ponizej: Putin wywojowac mial cos dla Polakow? Polactfo ma go gdzies od dawna, on sie odwzajemnia… Polska jest pionkiem w tej grze: lokajskie srulowe struktury, wyniszczona armia, kraj na skraju bankructwa, narod bio-wyniszczony jak Rosja jeszcze niedawno, najliczniejsze ofiary wsrod najemnikow junty w Donbasie, spoleczenstwo oglupione przez hasbare w durackiej rusofobii…

Co do wlasnosci na Krymie: aktywa Timoszenki Prosienki i Kolomojskiego przeszly na oliparchow w Rosji? Podkladke prosze…

Niepodzielam tez opinii nt. “judeogalicji”. Cale Polin i Ukradlina (Galicja to maluska ich czesc) od dawna w lapach sruli (pomaranczowa rjewoljucija, majdan… z poklaskiem polactfa). Trza odbic baraki srulowe dla Swiata Slowianskiego.

“Czarni boys” to podobna ofiara jak polacfto zaciagajace sie do Othago zeby zarobic, czy murzyni palowani w Ferguson. Robimy od wiekow na zydobanksterie: wojny swiatowe, komunizm czy kapitalizm. Ale zbrojny opor a la Noworosja z poparciem sprawiedliwego swiata ma szanse pozbyc sie srulo-jarzma. Za to srule nienawidza Putina, Strielkowa i pomniejszych ‘poplecznikow’ jak Bein i Szubert = spojrzcie na srulo-agentury wplywu: StopSy, WolnaPolska, Wierni Polsce…  Spojrzcie jak niby-erudyta Dr Marek Glogoczowski tarza sie w podlosciach swych wspolmyslicieli:

COŚ JEST NJET TAK z myśleniem MG – steruje nim kahał?

Suszpy wypuściły z wariatkowa scyropolskich węszycieli

Demonstracja impotencji intelektualnej

Dr Marek Głogoczowski i WierniPolsce (ale nie WPS!) złodziejami

Co do opinii pana wojskowego Edwarda w nawiazaniu do gen. Skrzypczaka (jakim cudem przezyl 10 IV?). Moskwie nie trza strefy buforowej (bo to bazy NATO pod Donbasem i Krymem), tylko harmonii u sasiadow. Po co srulom strefa buforowa, jesliby mieli juz wschod?

Daleko do sensownych pieriegaworow, jak widac z pszemowy Prosienki na paradzie ludoubijcow w Kijowie. Najpierw trza skonczyc z wojną – jak wymaga Moskwa i republiki od poczatku, tzn. junta musialaby wycofac swe sily z Donbasu, a ona tego niezrobi, bo zdetronizowaliby ja ci, co ja osadzili u wladzy: srulo-banksteria poprzez USrael…

Wiec bedzie wojna armii Noworosji (za 2 tyg. gdy wraca Strielkow), prawdopodobnie zakonczona kleska wojskowa junty i buntem ogolno-ukrainskim gdy doscypie glod, chlod i wagony trupow z frontow, juz nie tylko donbaskich. Samozwancze republiki i ich powstancy (przewaznie lud Donbasu) nie ustapia, zanim nie ustapi junta, a wtedy zazadaliby suwerennosci… i ukarania mordercow, w tym srulo-junty. Szansa znikoma = kto chcialby ogladac Norymberge2 z celi trybunalu ludowego w Doniecku?

Rozszerza sie front donbaski poza republiki, na wybrzeze M. Azowskiego, bo latwo desantowac z Rosji i obronic morze oblewajace Krym na zach. i pozostala Rosja na wsch.).  kiedy powstancy utopia ostatniego kutra ukrow (tak jak praktycznie zlikwidowali lotnictwo junty). Popatrzcie na mape, wojskowi :)  Następme republiki Zaporoże i Cherson?

Sa przepowiednie od wiedzmy Vangi i starca atoskiego dot. obecnych wydarzen wokol “Ukrainy”. Zas w proroctwie swietego greckiego z XIII w. Morze Azowskie odegra kluczowa role:

Uslyszalem glos wydany przez Niedzwiedzia mowiacego: Rosjo, obudz sie ze snu!
Dla ciebie slowo Aniola, a w poranku slonca twa lampa ma sie wypelnic olejem jeszcze przed wzejsciem slonca na wschodnim zodiaku rozwscieczysz sie. [pozorny brak sensu, po grecku w linku - PB]
O, przyjacielu, oto twe narzedzia wojny, wypelniajace niebo melodia.
Twoi wojownicy i twoi bohaterowie beda spiewac [ang. chant jak w religijnych choralach - PB] pieśni zwyciestwa, zapraszając planetę do przebudowy. Zwyciezywszy na polwyspie i przekroczywszy jezioro Maeotis [M. Azowskie po grecku], zniszczysz ziemie Tauris [Krym] i otaczajace ziemie Scytii.

Mozna puscic wodze wyobrazni co do oleju w lampie (oswiecenie czy ropa z Iranu?), wschodzie slonca na wschodzie zodiaku (Chiny?) i rozwscieczeniu sie (inwazja wojskowa Rosji, mobilizacja ochotnikow z Rosji do armii Noworosji?), bron wypelniajaca niebo melodia (lotnictwo, rakiety balistyczne, ruski HAARP?), zaproszenie planety do przebudowy (BRICS, antybanksteryzm, w ogole antyNWO?), polwysep (Krym?), i w jakim promieniu otaczające Krym ziemie chodziłoby (Noworosja, bo reszta to woda albo Rosja).
Jesli junta zwieje przed narodem (i silami Strielkowa pod Kijowem?), to bedzie zupelnie inna gra. USraelski plan BrzezinSSky’ego dowalenia Rosji bedzie sie walil, wiec w obronie wystapilby juz Obambo w Kijowie zamiast Mierkielowej. Czlonkowie NATO zaczeliby sie wylamywac z sojuszu: Wegry, Rumunia, Slowacja, Czechy nie chca wojny regionalnej ani swiatowej… tak jak niemiecka opinia publiczna czy francuski i amerykanski biznes.

Na tym etapie moga intensywniej wlaczyc sie kraje BRICS. USrael stawia na Polin i przybaltyki jako zrodlo mielonego na frontach Wsch. i Płd. Ukrainy. Wtedy wojna moze zapukac do Polakow… polacfto sie ucieszy, bedzie wyc nienawistnie-odwetowo “moskale!”… Ale jak wroci w worach, to sie uspokoi, dokladnie tak, jak sie to zaczyna dziac u ukrainstfa.

Nie zakonczy sie to szybko. Swiat Rosyjski jest smiertelnie zagrozony przez kompleks jot i Rosja nie pojdzie na pol-rozwiazanie.

tak nam Slowianom dopomoz Bog
pozdravP

……………….
On 23-Aug-14, at 11:33 PM, Edward Makowiecki wrote:

Tak oto realizowany jest scenariusz o jakim napisałem na samym początku tych zażartych sporów.
Putin wykorzystujac >rewolucję UPAobsrajmajdaniarzy< zainspirowana przez USIzraelitów zagarnął Krym dla żydołactwa wschodniego.
Manekin tegoż samego snhedrynu E. Merkel pośredniczy w zawarciu zgniłego kompromisu dla stworzenia strefy buforowej rozdzielającej żydołactwo wschodnie od zachodniego. Ukraina dostała się żydołactwu zachodniemu dla stworzenia judeogalicji  – najkrócej powiedziane.
W imię takiego podziału pozostaną trupy Rosjan i Ukraińców w dupę dostana Polacy jeszcze głebiej wepchnięci w bagno USIzraelskiej eksploatacji – będziemy tyrać na czarnych boys i zbrojenia na których dorabiać się będą USizraelscy dostawcy broni-złomu i miejscowi szabesgoje / złodzieje.
Tyle wywojował dla Polaków i Polski uwielbiany przez tych co mnie lżą idiotów.
Pozdrawiam – E. Makowiecki
………………

Gen. Skrzypczak: Putin nie zaatakuje NATO

TVP Info |  dodane 1 godzinę i 9 minut temu
Generał uważa, że wizyta Angeli Merkel w Kijowie ma pomóc w przekonaniu władz Ukrainy do zawieszenia broni i negocjacji. A to z kolei może doprowadzić do stworzenia na wschodniej Ukrainie rejonu rozbrojonego i strefy stabilizacji.

Next Page »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 681 other followers